Tomter og boliger på investeringsplanen for 2017 i Overhalla

Vil satse nye 90 mill.

Etter å ha satset solid på skole og barnehage de siste årene, står nye omsorgsboliger og nye boligtomter for tur i Overhalla.

INVESTERINGSVILJE: Formannskapet i Overhalla vil satse 90 millioner i nye investeringer neste år. Utvikling av tomtefelt i Hildresåsen til drøye 30 millioner kroner er med i planene. Her fra befaringa formannskapet var på litt tidligere i vår. 

PUSSES OPP: Seks millioner kroner vil formannskapet bruke på Gimle de neste to årene. 

arkiv

OVERHALLA: Formannskapet vedtok denne uka å legge rådmannens forslag til økonomiplan for 2017-2020 ut til ettersyn uten endringer.

De senere årene har Overhalla valgt å legge økonomiplanen fram til behandling på vårparten, slik at den legger premisser for budsjettbehandlinga til høsten.

Hovedtrekkene er at kommunen har kontroll på økonomien også i årene framover, samtidig som man fortsetter å investere tungt også i 2017.

Boliger og tomter

De tyngste av de nye investeringene er knyttet til boliger og tomter. Det foreslås å bruke 20 millioner kroner til nye omsorgsboliger for funksjonshemmede med såkalt bemanningsbase.

Oppgradering av Hunn skole kommer i 2017 med ei investering på 10,25 millioner, og ytterligere 10 millioner kroner i 2018, mens sluttføring av Skage barnehage ligger inne med 15 millioner kroner.

For å komme i gang med utbygginga av Hildresåsen tomtefelt er det satt av 15 millioner kroner neste år, og 15,6 millioner året etter.

Gimlehallen skal få en etterlengtet oppgradering, og formannskapet vil bruke seks millioner kroner over to år for å heve standarden.

For hele planperioden fram til 2020 er det foreslått ei samla investering på 140 millioner kroner. Av dette 25 millioner kroner i vann og avløp, som er selvfinansierende. Samlet lånebehov for årene 2017–2020 er beregnet til er 87 millioner kroner.

Ikke økt eiendomsskatt

– Den eneste realistiske kilden til vesentlig økte inntekter, vil i hovedsak være eiendomsskatt, heter det i innstillinga fra formannskapet.

Kommunen kan kreve inn maksimalt sju promille av takstgrunnlaget. Noe som for Overhalla kan gi en samlet eiendomsskatt på omkring ni millioner mot dagens seks millioner kroner.

Formannskapet foreslår ingen økning i eiendomsskatten og viser til vedtakene som er fattet i kommunestyret tidligere.

Budsjettet for 2016 er lagt med ei driftsramme på 219 millioner kroner, den skal reduseres med omkring 480.000 kroner neste år, og ytterligere 860.000 i 2018.

– Kommuneøkonomien er styrket i foregående år og er på et solid nivå ved utgangen av 2015, heter det i en kommentar.

Men selv om det meste virker å gå på skinner for tida, kommer formannskapet med noen obs-varsler i planforslaget.

Planlagte investeringer planperioden medfører økte finansutgifter. Befolkningsvekst gir inntekter, men medfører også økt etterspørsel etter tjenester, som gir økte driftskostnader.

– Det vil derfor trolig bli mindre til avsetting og styrking i kommende år, heter det i økonomiplanen.

Det nevnes også en del usikkerhetsfaktorer omkring framtidige inntekter, hvor det vises til usikkerhet omkring de økonomiske rammebetingelsene i kommende år.

Nytt inntektssystem er i ferd med å bli avklart. Oppgaver kommunene skal ha ansvar for i framtida, er ikke avklart. Endringer i regionstruktur og kommunestruktur, samtidig som det pågår flere statlige reformer som kan påvirke kommunens utgifter og inntekter i kommende år.

Kommunestyret får økonomiplanen til behandling 20. juni.