Følg fylkestinget direkte

arkiv

OVERHALLA: I dag samles fylkestinget i Nord-Trøndelag på Gimle samfunnshus i Overhalla.

Fylkestinget vil pågå i tre dager, og er det aller siste selvstendige fylkestinget i Nord-Trøndelags historie.

Saksliste:

- Oppfølgning av forvaltningsrevisjonsrapport for Tannhelsetjenesten

- Evaluering av PC-ordningen i Nord-Trøndelag fylkeskommune

- Kvalitetsmelding for utdanningssektoren i Nord-Trøndelag 2016

- Utredning om mulig felles videregående skole for Leksvik videregående skole og Rissa videregående skole

- Verdal kommune - forskuttering av utbygging Fv 757 Holbergkrysset - E6 Hamnekrysset øst

- Høringsuttalelse til Nasjonal transportplan for 2018-2029

- Strateginotat for fylkesvegplan 2018 - 2021

- Driftsrapport 1/2016 pr 30.4 til fylkestinget, budsjettjustering

- Revidert økonomiplan 2017 - 2019

- Eiermelding 2016, NTE

- Regional planstrategi for Trøndelag 2016 - 2020 - vedtak Fylkesplan for Trøndelag 2018-2030 - utlegging av planprogram til offentlig ettersyn

- Regionalt forskningsfond Midt-Norge. Årsrapport og regnskap 2015

- Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag årsrapport 2015

- Oppvekstprogrammets framtid

- Årlig melding 2015 for Helse Nord-Trøndelag HF

- FoU-strategi for Trøndelag 2016-2020

- Bruk av lærlingklausul ved fylkeskommunale anskaffelser

- Ungdomspolitisk plattform 2015-2018, revidering av handlingsplan

- Rapportering: Status -realfag og fremmedspråk

- Klagenemnda i NTFK - årsmeldning 2015

- Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementsfestede rapportering

- Orientering i Fylkestingen - Begrunnelse for bruk av Kommunelovens paragraf 13

- Valg av fylkesråd, leder og nestleder