Ny havn til sju millioner

Raset på Statland i januar 2014 tok med seg brygger og kaianlegg. Nå er ei ny havn på beddingen.

HAVN: Skissen viser hvordan man tenker seg den nye havna i Sagvika på Statland. 

arkiv

Statland: – Utbygginga er av betydning for hele lokalsamfunnet på Statland, heter det i rådmannens innstilling om nytt havneanlegg.


Tilskudd

I dag, torsdag, behandler formannskapet i Namdalseid innstillinga om å gi et tilskudd på 1,5 millioner kroner til bygging av ny havn i Sagvika.

Tanken om et nytt havneanlegg skriver seg år tilbake i tid, og var nær ved å bli realisert. Men da det undersjøiske raset gikk og den påfølgende flodbølgen rensket unna strand- sonen, ble alt satt på vent.

Formannskapet sa i mars i år nei til at kommunen skal stå som utbygger eller eier av et eventuelt nytt anlegg.


Gjestehavn

Det nye havneanlegget er tenkt å ta i bruk store deler av Sagvika med småbåthavn og fasiliteter på land. Men det som ligger inne i søknaden nå er sikring av havneområdet og bygging av gjestekaier.

Slik det er skissert vil det bli lagt ut to flytende bølge- dempere – hver på 110 meter – mellom Nerbutikken og pumpehuset ved de nye fritidshusene Statland brygge. Bredden på seilingsslusa mellom demperne er anslått å bli omkring 50 meter.

Siden bølgedemperne også er tenkt som gjestekaier, med belysning, utlagt vann og strøm, og landgang på begge sider av Vika, må de være brede nok til at de skal være trygge å oppholde seg på, heter det i utredninga.

Totalt vil denne delen av investeringene komme på omkring 6,7 millioner kroner. Da er det ifølge saksinnstillinga anslått en offentlig andel på 50 prosent.


Utvikling

Kommunen ser utbygginga av Sagvika spesielt viktig med tanke på næringsvirksomhet knyttet til reiseliv, turisme og utvikling av Statland som fritidssted.

– Dette er ikke bare et gjestehavnprosjekt, men en del av investering i infrastruktur for utvikling av hele området, skriver rådmannen, og viser til et møte kommunen har hatt med fylkesråd for regional utvikling, hvor blant annet finansiering av prosjektet var tema.

Kommunen er innstilt på å søke om fylkeskommunalt tilskudd, men fylkeskommunen har allerede bekreftet at pengene kan overdras til utbygger. Det antydes i kostnadsoverslaget for prosjektet at fylkeskommunen også vil kunne bidra med inntil 1,5 millioner kroner.