Er skyting Idrett? Selvsagt!

- Politikere latterliggjør Bindal kommune

SPARER IKKE PÅ KRUTTET: Tore Båtnes og Indre Bindal skytterlag slår fast at skyting er idrett, uansett nivå og tilhørighet i DFS eller NSF, finnes det ingen grunn til å diskutere. De ber formannskapet og Bindal idrettsråd om å følge sedvanlig praksis ved saksbehandling for å unngå latterliggjøring. Faksimile fra NA 9. juni 2016. 

arkiv

Etter formannskapets møte i Bindal kommune den 3. juni har det vært reagert kraftig fra mange på vedtaket om ikke å tildele Indre Bindal skytterlag (IBSKL) omsøkte midler til innkjøp av miniatyrgevær.

De omsøkte midlene skulle bidra til skytterlagets arbeid med barn og ungdom. Sakens kjerne er Bindal idrettsråd (heretter BIR) sin vurdering om at IBSKL ikke er berettiget tilskudd fra potten til idrettsformål. Dette kan ikke tolkes annerledes enn at BIR indirekte hevder at skyting ikke er idrett. Vedtaket fra flertallet i Bindal formannskap synes å støtte sin mening på BIR sin vurdering. Denne vurderingen må bygge på kunnskapsløshet.

Les også:

– Utrolig skuffende

Bindal kommune mener at skyting ikke kan betegnes som idrett. Det får skytter Joakim Bangstad til å se rødt.

At skyting er idrett, uansett nivå og tilhørighet i DFS eller NSF, finnes det ingen grunn til å diskutere. Det vises i denne sammenheng til uttalelse fra Jan Tore Berg-Knutsen, president i Norges Skytterforbund (som er medlem av Norges Idrettsforbund, heretter NIF,) til BAnett torsdag 9. juni 2016. Det vises videre til at både utendørs og innendørs skytebaneanlegg er berettiget tippemidler fra potten til idrettsanlegg.

I vilkårene for fordeling av kulturmidlene i Bindal kommune går det fram av pkt. 1: Foreninger og enkeltpersoner kan søke om tilskudd til følgende formål relatert til Bindal:

Idrett og friluftsliv

Barne- og ungdomsaktiviteter

Allment kulturarbeid (sang, musikk, dans, teater, kunst, husflid og øvrige kulturformål).

Tiltak for funksjonshemmede.

Det står videre under pkt. 10 at «Søknader til idrettsformål skal til uttalelse hos Bindal Idrettsråd. BIR sin eneste begrunnelse for at IBSKL tilsynelatende ikke skal være berettiget tilskudd til idrettsformål, er deres gjentakende argument om at IBSKL ikke er tilsluttet NIF. Det er uhørt at BIR drar inn at IBSKL ikke er medlem i NIF i sine råd til formannskapet.

I vilkårene for tildeling av kulturmidler til idrettsformål i Bindal kommune er det ikke nevnt noe sted at de som driver idrettslig aktivitet, og som søker om midler til idrettsformål, må være tilsluttet NIF.

Det må poengteres at kulturmidlene det her er snakk om er fra Bindal kommune. Det er skattebetalernes penger som fordeles. Ut fra dette er det vanskelig å komme utenom at både BIR og flertallet i formannskapet tilsynelatende diskriminerer IBSKL i saken.

Det kan virke som om det er forvirring både hos BIR og hos Bindal formannskap hvilke vilkår som skal gjelde for tildeling av Bindal kommune sine kulturmidler, og at det dras inn hvordan LAM-midler skal fordeles sammen med fordeling av kommunens kulturmidler. (Se også: www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/lokale-aktivitetsmidler-lam/). Disse midlene er det idrettsrådet som skal fordele.

BIR har budsjettert med kr 6.000 i sin søknad om tilskudd fra potten til idrettsformål. Rådmannens innstilling lød på et tilsagn på kr 3.000 i tilskudd. IBSKL hadde et prosjektbudsjett på kr 28.920 og rådmannens innstilling lød på kr 14.000 i støtte fra potten til idrettsformål.

Det er da interessant og meget spesielt at formannskapet i sin tildeling av kulturmidler til idrettsformål har tildelt BIR 14.000, mens IBSKL fikk avslag på sin søknad. Til alt overmål har formannskapet gjort om på innstillinga fra rådmannen ved vedtak om fordeling av kulturmidlene uten begrunnelse.

Det er gjort mye rart i denne saken:

  • Tilsynelatende er vilkår og retningslinjer for tildeling av kulturmidler blandet med vilkår i andre sammenhenger, og/ eller misforstått.
  • Følgende er udiskutabelt: Skyting er idrett, og dermed er skyting i regi av IBSKL også berettiget tilskudd fra potten til idrettsformål!
  • Vilkårene for tildeling av midler til idrettsformål over kulturbudsjettet til Bindal kommune er utvetydige.
  • Begrunnelsen fra BIR er kunnskapsløs i dobbelt forstand, da det kan synes som om de blander inn retningslinjer fra Kulturdepartementet ved tildeling av LAM-midler i argumentasjonen for fordeling av kulturmidler.
  • Ved tildeling av LAM-midler skal det en god argumentasjon til for også her å utelate IBSKL ved tildeling av midler, hvis de søker. Heller ikke disse midlene er øremerket kun til medlemmer i lag tilsluttet NIF.
  • Skal BIR og formannskapet i framtida ha innbyggernes tillit, og unngå latterliggjøring både innad i kommunen og fra omgivelsene ellers, bør de bygge sine uttalelser på sedvanlig praksis ved saksbehandling. Vedtak fra formannskapet må begrunnes på bakgrunn av gjeldende vilkår for tildeling av kulturmidler.