Åpner for Bangsund-butikk ved bensinstasjonen

Fylkesrådet aksepterer at det bygges butikk ved bensinstasjonen på Bangsund under forutsetning av det kommer på plass gode trafikksikkerhetstiltak.

NYTT AVSLAG: På denne tomta er det tenkt at den nye Prix-butikken skal ligge. Arkivfoto. 

arkiv

NAMSOS: Det går fram av høringsuttalelsen fra fylkeskommunen til ny reguleringsplanen for Kjellmyrmoen, som legger til rette for etablering av en dagligvarebutikk på tomtealternativ 1B, øst for Fv. 17.

- Dette vil ha positive konsekvenser for den videre utviklingen av tettstedet Bangsund. Vi har stor forståelse for at Bangsundsamfunnet ønsker å tilrettelegge for en dagligvarebutikk på tettstedet, sier Tomas Hallem, fylkesråd for samferdsel og miljø.

Han mener det styrker planarbeidet at flere aktuelle tomter nå er vurdert.

- Den positive konsekvensen av planforslaget er at det åpner for en butikketablering på Bangsund relativt raskt. De negative konsekvensene knyttet til trafikksikkerhet og trafikkavvikling må avveies mot disse positive effektene, sier Hallem.

Fylkesrådet har tidligere signalisert at alternativ 3A - med butikk på den andre siden av fylkesveg 17 -  er den klart beste lokalisering for en ny butikk på Bangsund.

- Vi står fortsatt på det standpunktet. Men jeg mener det må være mulig å finne avbøtende tiltak som gir god trafikksikkerhet og tilfredsstillende trafikkavvikling, sier Hallem, som dermed forutsetter at Statens Vegvesen ut fra faglige vurderinger fastlegger omfanget av nødvendige tiltak.

- I dette ligger også en forutsetning om at tiltakshaver eller kommunen dekker kostnadene med nødvendige tiltak for å ivareta trafikksikkerheten, sier Hallem.

Fylkesrådet behandler saken 28. juni.