Mener nye skyssrutiner skaper utrygg skoleveg

Gir ikke opp skolebusskampen

Foreldre i Bangdalen ber Fylkesmannen gripe inn og oppheve skoleskyssvedtak.

MASSIV KLAGE: Hele Bangdalen stiller seg bak klagene til Fylkesmannen som går både på skoleskyss- og rutetilbudet i Bangdalen fra 1. juli. 

arkiv

BANGDALEN: – Å sette tilbudspris på våre barn er forkastelig, og det kan vi ikke akseptere, mener foreldre i Bangdalen. De har sendt en massiv klage til Fylkesmannen omkring skoleskyssen fra høsten 2016.


Opprørte foreldre

I begynnelsen av juni skrev NA om opprør blant foreldre og bygdefolk i Bangdalen etter at fylkeskommunen vedtok (administrativt) å gjøre endringer i skoleskyssen for elever i Bangdalen, noe som vil medføre at barn helt ned i fem års alder må bytte buss på Klinga for ei skysstrekning på 18 kilometer.

Da saken ble omtalt, gjorde fylket endringer i det opprinnelige vedtaket, og fattet i stedet likelydende enkeltvedtak for hver elev, slik at foreldrene kunne klage på avgjørelsen.
Foreldrene mener fylket setter kostnadshensyn foran trafikksikkerheten til skoleelevene med henvisning til ordlyden i enkeltvedtaket hvor det står:

«For å oppnå et rasjonelt og økonomisk forsvarlig skyssopplegg, ble det nødvendig at elevene bosatt i Bangdalen som går ved Høknes barneskole, bytter buss ved Klingakorsen om morgenen».


Uoversiktlig

Foreldrene viser i klagen til saksbehandlinga i fylkeskommunen hvor det blant annet heter: «Busslomma ved Klingakorsen vurderes som et trafikksikkert sted for elevene ved bytte av buss.»

– Vi som kjenner stedet, og som passerer denne busslomma flere ganger daglig, vet at dette er et sted der alle pendlere som skal sørover parkerer sine biler, skriver klagerne.

De mener risikoen øker om vinteren.


– På vinteren er busslomma meget uoversiktlig på grunn av snøhauger, uttaler foreldrene.

Som også hevder at det er flere som har opplevd at bussen ikke har stoppet fordi sjåførene rett og slett ikke ser at det er folk som venter på bussen.


Skaper utrygghet

Klagerne viser videre til vurderingene som er gjort av trafikksikkerhet ved bussbytte.

«Det er forutsatt at bussene korresponderer i busslomma. Eleven skal sitte i bussen til begge bussene har parkert. Eleven kan deretter gå over i den andre bussen på en trygg og sikker måte. Bussbytte vil derfor skje i betryggende avstand fra trafikken på Fv 17.», skriver fylket.

Noe foreldrene mener ikke er godt nok.

– Hvem har ansvaret (for barna) om det er forsinkelser og venting? Det er barn helt ned i fem år vi snakker om, og erfaringer viser tydelig at barna ikke går over i ny buss på en trygg og sikker måte, uttaler foreldrene med henvisning til Trygg Trafikk.

De mener bussbytte er egnet til å skape kaos og utrygghet for de yngste elevene. I tillegg mener foreldrene at barna får lenger reisetid/samlet skoledag som følge av endringa.

Klagen fra foreldrene kan sammenfattes slik: «Innsparinger skal ikke gjøre skoleveien for våre barn verken lengre i tid eller mer utrygg».