Søker departementet om midler til å prosjektere bru til Jøa

25 millioner til å utrede bru til Jøa

Ordførerne i nye Namsos kommune søker departementet om 19,8 millioner kroner for å planlegge bru til Jøa.

ENN SÅ LENGE: Må jøbyggen nøye seg med denne modellen av ei bru til Jøa som er satt opp ved fergeleiet på Ølhammeren. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

FOSNES: Kommunal- og moderniseringsdepartementet har mottatt en søknad om et tilskudd på 19,850 millioner kroner som skal gå til å utrede økonomien i prosjektet, til å foreta en konsekvensutredning, lage en kommunedelplan og reguleringsplan. Samlet kostnad på planarbeidet stipuleres til 25 millioner kroner.

Det er nedfelt i intensjonsavtalen forut for etablering av nye Namsos kommune at det skal jobbes aktivt med bru til Jøa. Dette er første steg i dette arbeidet.


Hengebru mest aktuelt


I søknaden påpekes det at ei hengebru med hovedspenn på 570 meter fra Ølhammeren over til fjell ved Tjerraverket nord for Seierstad fortoner seg som det mest aktuelle alternativet.

I forprosjektet skal man gjennomføre en større utredning av økonomien med vekt på investeringskostnader og muligheter for finansiering.

I søknaden understrekes det at vegeier Nord-Trøndelag fylkeskommune ikke har mulighet til å finansiere en utbygging innenfor dagens rammer.

Fylkeskommunen mener det må ses på muligheter for en statlig medfinansiering enten som støtte til dette konkrete bruprosjektet eller som en del av en generell ordning med støtte til bruprosjekt for å knytte kommuner nærmere sammen.


Har betydning for bolyst


De tre ordførerne som har undertegnet søknaden peker på at det er mange faktorer som taler for at det bør opprettes fastlandsforbindelse fra Jøa til resten av kommunen.

Det vises til at tjenestetilbud innenfor oppvekst, helse og omsorg i all hovedsak ligger på øya. Pendlere er avhengig av å kunne dra og komme til andre tider enn hurtigbåt og ferge kan tilby. Å være avhengig av hurtigbåt og ferge gjør at ungdommen velger å bo borte fra Jøa etter endt grunnskole. Det vises til det å ha tilgang på mer urbane aktiviteter utover fergas åpningstider vil være avgjørende for valg av bosted.

Også landbruk og oppdrettsnæringa vil ha nytte av fastlandsforbindelse. Transport vil bli billigere over bru, hvilket vil føre til mer likeverdige konkurranseforhold. At man slipper å forholde seg til fergetider blir sett på som en stor fordel, også for havbruksnæringa.

Neste skritt er å utarbeide et eget forprosjekt, forhåpentligvis med solid støtte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.