Mobbing

ILLUSTRASJONSFOTO: Berit Roald, SCANPIX 

arkiv

NÅ ER det drøyt to uker igjen av ferien og allerede nå er det flere barn og ungdommer som har begynt å grue seg til skolestart. Det kan være erting, stygge ord, blikk, utestenging, negative bemerkninger, slag og spark. Dette er det vi kan se i skolegården, i tillegg foregår det mye mobbing på nett.

Kjennetegnene på mobbing er at trakasseringen er vondt ment, skjer flere ganger over tid, og at det er ubalanse i styrkeforholdet. Men viktigst av alt; det OPPLEVES som vondt!

EN KOLLEGA av meg snakket med en barneskoleelev før ferien og spurte hva han skulle gjøre i sommer, da svarte den lille gutten at han skulle bruke ferien på å lære seg å bli tøff, slik at ikke mobbingen skulle fortsette til høsten. Slike historier er hjerteskjærende men dessverre ikke uvanlige.

Lærere er stort sett fantastiske mennesker, men har ikke alltid oversikt over hva som foregår mellom elevene, derfor er det viktig at barna sier ifra. Selv om det er vondt å fortelle om mobbing er det viktig at vi hjemme kan ta imot dette på en god og omsorgsfull måte, og først og fremst ta det som blir fortalt på alvor. Man trenger ikke sette himmel og jord i bevegelse men det er viktig at barna får en visshet om at de har blitt hørt og at vi kan hjelpe.

ALLE ELEVER har rett til et godt læringsmiljø, og det er bare eleven som kan si om miljøet er godt nok. Det er skolens ansvar å sikre at alle elever har det bra. Det betyr at de ansatte har plikt til å gripe inn og at rektor skal sørge for at alle saker blir fulgt opp.

Mer enn 30.000 barn og unge blir mobbet 2–3 ganger i måneden eller oftere. Grupper som kan være særlig utsatt er barn og unge med nedsatt funksjonsnivå eller med kronisk sykdom. Mobbing kan føre til alvorlige psykiske helseutfordringer. Mobbing påvirker trivsel og konsentrasjon. Man kan jo selv tenke seg hvor vanskelig det er å følge med på undervisningen dersom man sitter og gruer seg til friminuttene. Barn som mobbes risikerer å ikke lære det de trenger for å komme videre med utdanning og inn i arbeidslivet. Mobbing blir dermed også et økonomisk tap for samfunnet.

MED BARN og unge som brukere av digitale media har man også en «ny» arena for mobbing. Mye tyder på at de som utsettes for tradisjonell mobbing, har økt sannsynlighet for selv å mobbe andre digitalt. Dette gjelder særlig jenter. Det ser ut til å være sterk sammenheng mellom å mobbe andre digitalt og det å bli utsatt for digital mobbing. Barn og unge som mobber andre digitalt, er mer sårbare både psykisk og sosialt enn andre barn, også de som blir utsatt for tradisjonell mobbing.

Jeg vil understreke at det er den som blir rammet som har definisjonsretten på om det han/hun blir utsatt for er mobbing, fordi opplevelsen er ens egen og vil kunne oppleves forskjellig fra person til person. Det er viktig å styrke barn og unges livsutfoldelse, trivsel og mestring. Et godt psykososialt oppvekstmiljø er helsefremmende og kan forebygge mobbing.


Idas tips:

Hva skal man gjøre dersom barnet opplever å bli mobbet?

• Finn fram til sannheten, men unngå lange forhør; følg barnets tempo.

Skaff deg også informasjon fra andre.

• La barnet foreslå tiltak og løsninger.

• Kontakt skolen – i første omgang kontaktlærer. Ikke vent til neste utviklingssamtale eller foreldremøte. Snakk med lærerne. De kan ikke gjøre

noe før de kjenner problemet. Kanskje

vet de ikke engang hva som foregår.

• Undersøk hvordan barnet ditt er på

skolen, hva lærerne opplever.


Hjelp barnet med å:

• Uttrykke sine følelser, også sinne.

• Komme med positive og realistiske

forslag.

• Innse at sikkerhet er viktigere enn

gjenstander (ikke bli sint pga. tapte

eller ødelagte eiendeler).

• Vær taktfull, hent f.eks. barn på en

diskret måte hvis mobbingen skjer på

skoleveien. Hvis mobbingen har vært

voldsom og langvarig, så ikke la være

å snakke om det – selv om du er

redd for å rippe opp i fortiden. Barnet

har behov for å snakke om det og å

bearbeide det over tid.