Velkommen til nytt barnehage- og skoleår!

Svein-Arild Rye 

arkiv

Tirsdag er det for de aller fleste første barnehagedag og første skoledag i skoleåret 2016/2017. Naturligvis er det stor spenning knyttet til hva dette året vil bringe. For alle som starter første dag i barnehage eller i 1. klasse, vil jeg si: Velkommen og gled dere! Vi lover å gjøre vårt beste for at dere skal ha det fint; få mange nye venner, leke og lære masse! Dere er hver og en unike. I barnehagen og skolen skal det være plass for dere alle. Vi er opptatt av at hverdagen oppleves som trygg og god og at den er tilrettelagt for at dere skal lære mest mulig. Lek blir, spesielt i barnehagen, en viktig forutsetning for læring.

Et studie gjort ved Lesesenteret i Stavanger viser at foreldrenes holdninger til lesing, antall barnebøker hjemme, hvor tidlig foreldrene begynte å lese høyt for barna og hvor ofte de leser for dem er avgjørende for hvor godt barna kommer i gang med lesing etter skolestart. For å styrke leseopplæringa, starter Namsos kommune dette skoleåret opp et 3-årig leseprosjekt som skal intensivere leseopplæringa gjennom tidlig innsats og god metodisk oppbygging. Leseutvikling, språklige forutsetninger og forebyggende undervisning har hovedfokus i leseprosjektet som alle barnehager og skoler i kommunen er en del av. Vi forventer å se en positiv utvikling i elevens læringsutbytte og en genuin interesse og glede for selve leseopplevelsen!

Opplæringslovens § 9a-3 omhandler elevenes psykososiale miljø. Den kan defineres som elevenes arbeidsmiljølov. I Namsos kommune har vi utarbeidet en egen plan for elevens psykososiale miljø. Det er en konkret tiltaksplan for at vi skal kunne ivareta hver enkelt elev best mulig. Vårt mål er at ingen skal oppleve mobbing og at det skal jobbes systematisk for at alle skal oppleve et godt læringsmiljø med trygge rammer. Trygghet er en viktig forutsetning for at det kan skje læring. Et godt psykososialt miljø er ett av flere felles strategimål for barnehagene og skolene i kommunen.

Til dere elever på 10. trinn: Dere går et spennende år i møte! Avsluttende karakterer danner grunnlaget for videregående skole, men kan også føre til stress og et jag etter å prestere best mulig. Til dere vil jeg si: Nyt dette året! Ta del i sosiale aktiviteter, vær sammen med venner og gjør samtidig så godt dere kan på skolen. Ingen kan forlange mer av dere enn at dere gjør deres beste. Læringsløpet er mer enn bare det faglige. Både barnehagen og skolen skal tilrettelegge for at barn og unge blir rustet til å bli godt fungerende mennesker i dagens og morgendagens samfunn. Det betyr at vi må kunne tilegne oss egenskaper som empati og toleranse på lik linje med faglig kunnskap. Ungdom i dag utsettes for mye press, bl.a. innen mote, utseende og vennekrets. Det viktigste er likevel at hver enkelt er seg selv. Ikke streb etter å være en du ikke kjenner deg komfortabel med.

Til slutt vil jeg overfor dere foresatte påpeke viktigheten av et aktivt og godt barnehage/skole-hjem samarbeid. Foresatte har en viktig oppgave, særlig i forhold til hvordan dere støtter opp under både barnehage- og skolegang. Snakk positivt om barnehagen og skolen. Prioriter oppfølging av elevens leksearbeid. I tillegg er det viktig at vi oppfordrer barn og ungdom til å inkludere og ta vare på hverandre. Trivselsuka blir i år som i fjor arrangert i uke 39. Vi erfarte sist at det var flere som ikke deltok på sammenkomster og som ikke ble invitert med. Vårt felles mål må være at dette ikke skjer igjen, uansett ukenummer i året! Gjensidig respekt og god kommunikasjon er nøkkelen til et godt barnehage/skole-hjem samarbeid. Dette har jeg stor tro på at vi får til i Namsos kommune!

Med dette ønskes alle nye og gamle barn og elever, alle ansatte i barnehage og skole - og alle foresatte velkommen til et nytt barnehage- og skoleår. Sammen skal vi gi våre barn og elever en god hverdag med trygghet, omsorg, lek, læring og mestring!