Åpner for lisensjakt på bjørn

To bjørner kan felles på lisens i Nord-Trøndelag fram til midten av oktober. Unntatt er yngleområd for rovdyret.

LISENSJAKT: Fylkesmannen gir tillatelse for å felle inntil to bjørner i Midt-Norge. Jakta skal være unnagjort innen midten av oktober. 

arkiv

NAMSOS: Fylkesmannen har åpnet for lisensjakt

Må ha godkjent ettersøkshund

De som ønsker å delta på lisensfelling av bjørn må registrere seg som lisensjegere i Jegerregisteret

Under lisensfelling av bjørn skal jeger/jaktlag ha tilgang til godkjent ettersøkshund. Det stilles ingen ytterligere krav til lisensjeger, utover de krav som følger av forskrift 22. mars 2002 nr. 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst. Kravene til våpen og ammunisjon er tilsvarende som for elgjakt.

Kurs for bjørnejegere

Miljødirektoratet og Norges jeger- og fiskerforbund har utarbeidet et teoretisk e-læringskurs for bjørnejegere

Dette er et frivillig tilbud til de som ønsker å jakte bjørn, men Fylkesmannen oppfordrer alle bjørnejegere til å gjennomføre kurset.

Alle som deltar i lisensfelling plikter å holde seg jevnlig oppdatert om gjenværende kvote, på telefon 934 35 300.

Følgende vilkår gjelder for lisensfellingen:

  • Fellingsperioden er fra og med 21. august 2016 til og med 15. oktober 2016. 
  • Forsøk på felling kan bare skje i perioden fra 1 time før soloppgang til 2 timer før solnedgang. 
  • Lisensfelling av brunbjørn krever grunneiers tillatelse. 
  • Bruk av hund under lisensfellingen er tillatt, med unntak av løs, på drevet halsende hund.
  • Binne med unge(r), samt hennes unger (uansett alder) er unntatt fra lisensfellingen.
  • Lisensfelling på bjørn etter dette vedtak kan ikke drives som åtejakt. Et åte defineres som animalsk eller vegetabilsk materiale eller annet som er utplassert eller på annen måte tilordnet med hensikt å lokke til seg vilt.
  • Miljødirektoratet kan til en hver tid stanse lisensfellingen eller endre fastsatt kvote dersom nye bestandsopplysninger eller opplysninger om irregulær avgang tilsier det.
  • Felling eller forsøk på felling skal umiddelbart meldes til Fylkesmannen på tlf. nr. 930 60 221 og Statens naturoppsyn 994 37 770
  • All avgang av bjørn etter vedtakstidspunkt vil belastes lisensfellingskvoten.