Høylandet–fylkesvegplan 2018–2021

Setter sikkerhet først

Høylandet kommune setter skolebarnas sikkerhet og kampen mot alvorlige trafikkulykker øverst på prioriteringslista.

TRAFIKKSIKKERHET: Ordfører Hege Nordheim Viken mener forlengelse av gang og sykkelveger er viktig for både traikksikekrhet og miljø. FOTO: Tor Ivar Viken 

arkiv

HØYLANDET:– Ny gang og sykkelveg på begge sider av skolen er det vi ser som det aller viktigste tiltaket. Det handler både om trafikksikkerhet, miljø og folkehelse. Slik det er i dag velger folk bilen og kjører barna fordi de opplever det som for farlig å sende ungene langs vegen, og da må det få høyeste prioritet, sier ordfører Hege Nordheim-Viken i Høylandet.


Ulykkesstrekning

Bare de siste par årene har det vært flere stygge ulykker på den omkring 40 kilometer lange strekninga av fylkesveg 17 fra Høylandet sentrum til kommunegrensa mot Nærøy.

Politikerne i Høylandet mener derfor at fylkespolitikerne bør sette trafikksikringstiltak høyt på prioriteringslista i den nye fylkesvegplanen.

– Her må det sees på ulike tiltak for å få ned ulykkesfrekvensen, og vi har blant annet foreslått nedsatt hastighet på Kongsmoen som ett slikt tiltak, i tillegg til at vegmyndighetene må vurdere faktorer som vegstandard, sikt og sideterreng som et ledd i å motvirke alvorlige ulykker, sier ordføreren.


Asfalt

Hognesvegen – fv. 415 – med en årsdøgntrafikk på minst 150 kjøretøy er den siste fylkesvegstrekninga i Høylandet uten asfalt, Det ligger mange gårdsbruk langs denne vegen og politikerne mener derfor det er viktig av ulike økonomiske hensyn at vegen får fast dekke.

Politikerne i Høylandet uttrykker bekymring for at vegen kan bli uten asfalt lenge hvis fylket justerer ned målene om å få asfalt på alle fylkesveger innen 2020 ut fra økonomiske hensyn og trafikkmengde.

– Vi håper jo det er vår tur snart, og uavhengig av om det blir asfaltert nå, ønsker vi fortsatt at det skal være en samlet plan og strategi for asfaltlegging slik at vegnettet vårt får en høyere standard, sier hun.

Prioriteringer

Gang- og sykkelveg langs fv. 17 Litj Tyldom til Skarland bru (to kilometer i hver retning fra skolen).

Utbedringer fv. 17 med tanke på trafikksikkerhet fra høylandet sentrum til Nærøy grense.

Fast dekke på fv. 415 – Hognesvegen.

Flomsikker framkommelighet på fv. 17 og E6 i Høylandet og tilliggende kommuner.

Utbedringer av strekninger med dårlig standard på fv. 776 Geisnes–Salsbruket–Høylandet.


Høylandet kommune påpeker også et spørsmål som går på samfunnssikkerhet. To ganger de siste årene har Norge blitt delt i to på grunn av flom i Namsen og Søråa /Grongstadvatnet. Høylandet ber derfor fylket vurdere nødvendige tiltak for å sikre framkommeligheten i slike situasjoner.

Et samlet forslag til ny fylkesveg- og samferdselsplan for Trøndelag vil bli sendt på høring omkring årsskiftet, og endelig behandling av planen skjer i fylkestinget i juni 2017.