Fylkesmannen er både for og mot småkraftverk

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har avgitt uttalelse til høring vedrørende ni planlagte småkraftverk i Namdalen.
arkiv

NAMDALEN: Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som har sendt en omfattende samlet høring angående de ni planlagte småkraftverkene i Namdalen. Det er flere aktører som står bak planene om småkraftverkene som vil ha nettanlegg i Namsskogan og Grong kommuner.

Fylkesmannens rolle

– I konsesjonssaker for kraftverk tar Fylkesmannen i utgangspunktet opp utbyggingens eventuelle konsekvenser for de områder der vi er fagmyndighet, opplyser Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

– Denne uttalelsen tar i hovedsak opp forhold knyttet til reindrifts- og miljøinteresser.  Det vi gjør er å uttale oss om planene, mens det er NVE som tar stilling til om utbyggeren skal få konsesjon for å bygge småkraftverk eller ikke. Våre innspill blir sånn sett en del av en samlet vurderingen som NVE skal foreta.

Betydelige konsekvenser

– Fylkesmannens vurdering er at om alle de ni planlagte kraftverkene blir bygd ut vil dette, samlet vurdert, medføre store negative konsekvenser for både reindriften og miljøet.  I uttalelsen som nå er sendt NVE omtales de forhold der Fylkesmannen fremmer innsigelse eller fraråder bygging, totalt fire prosjekter, mens en endelig uttalelse for de fem andre blir sendt etter sluttbefaring i september.

Her følger Fylkesmannens oppsummering og konklusjoner for hvert enkelt prosjekt, rangert fra 1 til 9. (Rekkefølgen angir i hvor stor grad reindrift/samiske og miljøinteresser berøres av det planlagte tiltaket):


1. Øvre Skorovasselva kraftverk (Namdal Kraft AS)

Øvre Skorovasselva kraftverk vil etter Fylkesmannens vurdering medføre relativt små negative konsekvenser for reindrift/samiske interesser og miljøinteresser. Fylkesmannen har ingen vesentlige merknader mot at det gis konsesjon for omsøkte prosjekt.


2. Nedre Skorovasselva kraftverk (Namdal Kraft AS)

Nedre Skorovasselva kraftverk vil etter Fylkesmannens vurdering medføre relativt små negative konsekvenser for reindrift/samiske interesser og miljøinteresser. Fylkesmannen har ingen vesentlige merknader mot at det gis konsesjon for omsøkte prosjekt.


3. Grøndalselva kraftverk (Namdal Kraft AS)

Grøndalselva kraftverk vil etter Fylkesmannens vurdering medføre relativt små negative konsekvenser for reindrift/samiske interesser og miljøinteresser. Fylkesmannen har ingen vesentlige merknader mot at det gis konsesjon for omsøkte prosjekt.


4. Sandåa kraftverk (Statskog)

Sandåa kraftverk vil etter Fylkesmannens vurdering medføre relativt små negative konsekvenser for reindrift/samiske interesser og miljøinteresser. Fylkesmannen har ingen vesentlige merknader mot at det gis konsesjon for omsøkte prosjekt.


5. Flåttådalselva kraftverk (Ulvig Kiær AS)

Flåttådalselva kraftverk vil etter Fylkesmannens vurdering medføre middels negative konsekvenser for reindrift/samiske interesser og miljøinteresser. Dersom det gjennomføres avbøtende tiltak som på en tilfredsstillende måte sikrer leveområder for namsblank, mener Fylkesmannen tiltaket kan gjennomføres.


6. Steinåa kraftverk (Mona og Kjell Asgeir Trones)

Steinåa kraftverk vil etter Fylkesmannens vurdering medføre store negative konsekvenser for reindrift/samiske interesser og miljøinteresser. Fylkesmannen frarår kraftutbygging i Steinåa og at det gis konsesjon for omsøkte prosjekt.


7. Grønndalstjønna kraftverk (Namdal Kraft AS)

Grønndalstjønna kraftverk vil etter Fylkesmannens vurdering medføre store negative konsekvenser for reindrift/samiske interesser og miljøinteresser. Fylkesmannen frarår sterkt kraftutbygging i Grønndalstjønna og at det gis konsesjon til omsøkte prosjekt.


8. Litlflåttadalselva kraftverk (Ulvig Kiær AS)

Litlflåttadalselva kraftverk vil etter Fylkesmannens vurdering medføre svært store negative konsekvenser for reindrift/samiske interesser og miljøinteresser. Fylkesmannen går imot kraftutbygging i Litlflåttådalselva og fremmer innsigelse til at det gis konsesjon for omsøkte prosjekt.


9. Bjørelva kraftverk (Ulvig Kiær AS og Mona og Kjell Asgeir Trones)

Bjørelva kraftverk vil etter Fylkesmannens vurdering medføre svært store negative konsekvenser for reindrift/samiske interesser og miljøinteresser. Fylkesmannen går imot kraftutbygging i Bjørelva og fremmer innsigelse til at det gis konsesjon for omsøkte prosjekt.