Rådmann mener reindrifta må tåle kraftverket

Departementet bør ikke godta at ulempene for reindrifta er for store til at det kan etableres kraftverk i Grytbogen.

INNGREP: Det er stor uenighet om virkningene av inngrepene i Grytbogen ved ei eventuell kraftutbygging. 

arkiv

KOLVEREID: Det er konklusjonen fra rådmannen i Nærøy i innstillinga til møte i formannskapet 5. september. Rådmannen mener Olje- og energidepartementet må inviteres på befaring i Grytbogen før den endelige beslutninga fattes.

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har i sin innstilling til departementet frarådet at det bygges kraftverk i Grytbogen.

– Etter en helhetsvurdering av planene og de foreliggende uttalelsene, finner NVE at fordelene og nytten ved bygging av Grytbogen kraftverk er mindre enn skadene og ulempene for allmenne og private interesser, heter det i innstilling. Kraftverket skal gi 33,5 GWh og skaffe strøm til 1.700 husstander, prisen er vel seks millioner kroner.

Positiv sekundæreffekt

Og det er i første rekke ulempene for reindrifta NVE har vektlagt. Den samla belastninga på reindrifta i området og virkningene for området med «urørt preg, verdifulle naturtyper og anadrom fisk» blir for store.

Men der er rådmannen i Nærøy sterkt uenig. I tillegg til at kraftverket skaffer fornybar energi og reduserer CO₂-utslipp, vil det ha sekundæreffekt for bedre infrastruktur til skogbruket gjennom at rundt 4.000 dekar skogsmark gjøres tilgjengelig, ifølge rådmannen.

Saksbehandleren påpeker at kommunen har jobbet med planene i åtte-ni år. Det er arrangert to folkemøter der reindriftsnæringa er invitert, uten å dukke opp. På den annen side ble det på initiativ fra reindriftsnæringa avholdt møte med NVE etter høringsperioden, uten at kommunen som søker ble gitt anledning til å møte, skriver rådmannen.

– Tunge inngrep

Saksbehandleren mener at den negative påvirkning for reindriftsnæringa er tillagt for stor vekt i NVEs vurdering. Han mener verken veg, kraftlinje eller vannveg vil være til vesentlig hinder. Det eneste er at vannføringa i Tverrelva vil påvirkes i anleggsfasen, men dette kan etter saksbehandlers mening tas hensyn til i denne fasen.

– Området fra Heimsnes til Grytbogen har ikke et så urørt preg som NVE konkluderer med. Her er det bygd fem-seks kilometer traktorveg med til dels tunge terrenginngrep, skriver rådmannen i innstillinga.