Namsos har størst nedgang i ledigheten med 34 prosent

Ved utgangen av august var det 1.659 helt ledige i Nord-Trøndelag. Dette er 457 færre enn på samme tid i fjor, og tilsvarer en reduksjon på 22 prosent.
arkiv

NAMSOS: Totalt er 2,4 prosent av arbeidsstyrken i fylket helt ledig. Bare Sogn og Fjordane og Hedmark har et lavere ledighetsnivå enn Nord-Trøndelag, og ingen andre fylker har hatt større nedgang i ledigheten. For landet samlet sett er ledigheten på 3,1 prosent, som er likt med situasjonen for ett år siden.

– Utviklinga i fylket er veldig god. Også i Sør-Trøndelag er ledigheten lav og ligger på 2,6 prosent. Dette viser at arbeidsmarkedet i regionen går bra, vi påvirkes i liten grad av situasjonen i oljenæringen og bidrar med det til å veie noe opp for den høye ledigheten på Vestlandet, sier Vegard Rydningen, fylkesdirektør i NAV Nord-Trøndelag.

Størst nedgang blant menn

Ledigheten har gått ned i alle aldersgrupper og blant begge kjønn. Nedgangen er imidlertid størst blant menn; det er 340 færre ledige menn enn på samme tid i fjor.

Blant kvinner er nedgangen på 13 prosent, tilsvarende 117 personer. Dette gjenspeiles i de bransjene med størst nedgang: Innenfor mannsdominerte bransjer som industri og bygg- og anlegg, er det henholdsvis 103 og 73 færre helt ledige. Også ingeniør- og IKT har en betydelig nedgang på -26 prosent, som tilsvarer 24 personer.

Høyest ledighet i industrikommunene

Blant bykommunene har Namsos størst nedgang i ledigheten, med -34 prosent. Deretter følger Steinkjer og Levanger med -23 prosent, Stjørdal med -22 prosent, Verdal med -17 prosent og Nærøy med -12 prosent.

Verdal har høyest ledighetsnivå med 4 prosent, etterfulgt av Verran med 3,4 prosent og Leksvik med 3,1 prosent. Blant de øvrige kommunene varierer ledighetsnivået mellom 0,6 og 2,6 prosent.

– Behov for arbeidskraft

Det ble registrert 301 ledige stillinger i august, 51 prosent flere enn på samme tid i fjor. Nær 200 av jobbene er jevnt fordelt på byene Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal. Det er flest ledige jobber innenfor helse, pleie og omsorg, og butikk og salgsarbeid. Men også innenfor blant annet bygg- og anleggsbransjen og industrien er det jobbmuligheter.

– Det er behov for arbeidskraft i fylket, dette viser også bedriftsundersøkelsen vår. Dette gir et godt utgangspunkt for de som ønsker seg jobb, og kan forhåpentligvis også gi muligheter for arbeidssøkere også i andre deler av landet. Jeg håper også at arbeidsgivere i fylket er seg dette bevisst: Akkurat nå har vi på nasjonalt nivå et historisk høyt antall ledige med høy kompetanse. Mange av dem må mest sannsynlig flytte på seg for å få jobb. Klarer vi å få noen av dem hit vil det kunne gi viktige bidrag til næringsutviklinga, mener Rydningen.