Stortinget, SV og sørsamene

arkiv

Det er med undring en kan lese at Nord-Trøndelag SV mener at sørsamene er sviktet av storsamfunnet og av det sterke utbyggingspresset som legges på områder hvor sørsamene har sin reindrift.

Vindkraftanlegg tas opp som den store utfordringen. For alle som driver med husdyrproduksjon og beite i utmark, er det innlysende at det største problemet er forekomsten av rovdyr. Det er utfordrende, for ikke å si umulig å drive en fornuftig husdyrproduksjon i utmarka med dagens rovviltbestander.

Når rovdyra gjør store innhogg i husdyrbesetningene/reinsflokkene, er det umulig å drive fornuftig avlsarbeid. For den som blir rammet, medfører det store økonomiske tap og går på den psykiske helsa løs. Den sørsamiske kulturen, og den tradisjonelle utmarksbeitinga, vil ikke overleve dersom dagens rovviltbestander opprettholdes.

For de fleste er det godt kjent at skillelinjene i rovviltpolitikken ikke går mellom partiene, men mellom by og land. Det er derfor viktig at distriktsrepresentantene for alle partier sloss for distriktenes interesser.

Derfor er skuffelsen dess sto større når SV for Nord-Trøndelag velger å overse rovdyrproblemene for sørsamene og reindriften. Jeg hadde faktisk forventet mer.

I Nord-Trøndelag har Arbeiderpartiet og Senterpartiet gått bredt ut mot dagens rovdyrpolitikk. Det er ikke vanskelig å støtte dem i mange av deres synspunkt. Jeg forventer at mye av det som er framført ikke bare er for media, men vil gjenspeiles i partiprogrammene som nå lages for den kommende stortingsperioden.

Det er viktig at alle partiene i Trøndelag jobber for at utmarksbeiting og reindrift skal være mulig i framtiden – da er lavere rovviltbestander en forutsetning.