Reindrift og namsblank er viktigst:

Beklagelig vedtak av Ap og Sp

Bildetekst Bildetekst 

arkiv

Det er søkt om bygging av ni småkraftverk i Namsskogan-området, midt oppe i viktige reindriftsbeiter og i et viktig leveområde for den særegne laksestammen namsblank. For oss i SV og MDG er det utenkelig å støtte utbygging av småkraftverk i et slikt område. Vi beklager derfor at våre storesøsken Sp og Ap i fylkesrådet har anbefalt utbygging av alle ni omsøkte småkraftverk.

Området har tidligere hatt svært mange kraftutbygginger som har belastet natur og naturbasert næringsliv. Spesielt gjelder dette den sørsamiske reindrifta. Utbygginga vil totalt sett ha svært negative virkninger for ei allerede svært pressa reindriftsnæring i området. Norge skrev i 1990 under på FN-konvensjonen om urfolks rettigheter. Gjennom dette har Norge forpliktet seg til å ta vare på og bidra til at samisk kultur og reindrift skal kunne videreutvikle seg.

Som fylkespolitikere i Nord-Trøndelag er det vår oppgave å støtte opp under den sørsamiske kulturen og reindrifta. For oss i SV og MDG veier derfor de sørsamiske interessene svært tungt i denne saken.

Mange av de foreslåtte kraftverkene vil også kunne virke negativt inn på den stedegne og sårbare fiskebestanden namsblanken. Namsblanken finnes kun i dette vassdraget, i strekninga fra Nedre Fiskumfoss til i overkant av omsøkte kraftutbygginger i Namsskogan.

Den største trusselen mot denne sårbare laksestammen er kraftutbygging. Namsblanken er svært avhengig av gode strømforhold i elva de lever i. Vannreguleringer og nye terskler vil forringe namsblankens leveområder. Når den sårbare namsblanken bare lever i Indre Namdal, så er det fylkespolitikerne i Nord-Trøndelag sin plikt å bidra til at lakseartens leveområde ikke forringes, for å unngå at arten utryddes.

NVE stoppet for få år siden den planlagte kraftutbygginga av Trongfossen, som er i samme område, nettopp med hensynet til namsblanken. Det vil derfor være både trist og beklagelig dersom de omsøkte småkraftverkene som berører namsblanken nå blir utbygd.

Mange av kraftverkene vil også kunne virke negativt inn på rødlistede plante- og lavarter. Når vi i tillegg vet at mange av de foreslåtte kraftverkene har et kostnadsnivå som ikke gjør dem økonomisk bærekraftige, så bør hele småkraftpakken avslås. Dessverre er det slik at utbyggerne like vel kan ta denne økonomiske risikoen, fordi utenlandske kapitalselskaper står i kø for å få kloa i norske vannkraftressurser, med utgangspunkt i langsiktig kapitalavkastning.


Dette er evvigvarende naturressurser som tilhører det norske folk, men som flertallet av stortingspolitikerne er villig til å selge bit for bit.

Argumentet om lokale arbeidsplasser veier ikke tungt nok i denne saken. De fleste arbeidsplasser vil være knyttet til anleggsfasen, og det vil bli svært få varige arbeidsplasser. Hvis utbygginga av småkraftverk fører til nedgang av arbeidsplasser i reindrifta, så er det ikke mye igjen av arbeidsplassargumentet. Det er viktig med vannkraft som fornybar energi, men ei fornying og opprusting av allerede eksisterende vannkraftanlegg vil være en mye mer lønnsom investering.


Dersom vi fremdeles trenger utbygging av småkraftverk, så må det skje i områder der ikke reindrift og trude arter blir skadelidende. For oss som er fylkespolitikere for SV og MDG er hensynet til reindrift og namsblank viktigst i denne saken. De ni omsøkte småkraftverkene i Namsskogan-området må derfor ikke gis konsesjon.