Ja til intensjonsavtalen

Bjørn Ola Holm 

arkiv


Intensjonsavtalen mellom Vikna og Nærøy er et viktig skritt i retning av bedre og mer forpliktende samarbeid. Både Kolvereid og Rørvik skal ha administrative funksjoner, og det skal jobbe flere i kommunen i Rørvik enn i dag.

Den er et kompromiss som ingen er helt fornøyd med, men som er til å leve med. Kompromisser er ofte slik.

Den legger føringer for noen premisser vi kan bygge videre på. Begge parter er fullt klar over at tyngdepunktet for regional utvikling ligger i Rørvik og langs Nærøysundet. Den viktigste kimen til fortsatt framgang ligger i de sjøretta virksomhetene, næringsklyngen rundt Telenor, de store bedriftene på Marøya og Ottersøya, og til slutt Rørvik som regionby med stor boligbygging og et godt utbygd handels- og servicetilbud. Det satses i Rørvik. Derfor er de kommunale tjenestene som er nærmest knyttet til næringslivets behov lagt til Rørvik, slik at den nye kommunen skal kunne ivareta oppgaven med å bygge kystbyen på Trøndelagskysten. Et godt tjenestetilbud vil bli sikret som en følge av de fleste menneskene vil bo i her.

Samtidig er det viktig for den nye kommunen å gi Kolvereid en rolle som gir tro på framtida. Det er like viktig for den nye kommunen å ha en strategi for utvikling av Kolvereid som for andre deler av kommunen. Etter krevende forhandlinger landet forhandlingsutvalget på at det skal være hovedtyngden av funksjonene knyttet til rådmannen og hans nærmeste stab.

For meg har dette vært en modningsprosess. Jeg skal ikke legge skjul på at jeg i januar argumenterte sterkt for at disse oppgavene måtte legges til Rørvik. Grunnen til at jeg senere gikk med på at disse tjenestene skal legges til Kolvereid, er at jeg mener fordelen ved en sammenslåing er større for Vikna enn ulempen ved at rådmannen og hovedtyngden av hans stab er på Kolvereid. Dette er tjenester som verken innbyggerne eller næringslivet benytter seg av ofte. Det er viktigere for Rørvik å sikre gode tilbud innen helse, skole, arbeid, bolig og idrett. Det er det som er viktig i hverdagen. Det er de folkevalgte som skal ta de viktigste beslutningene. Administrasjonen kan ikke ta beslutninger på tvers av folkevalgtes ønsker.

Vikna og Nærøy bli en meget spennende utkantkommune i Trøndelag som vil tiltrekke seg både nye jobber og flinke folk. Det kan bli en vitamininnsprøytning for regionen vår. Men debatten om kommunesammenslåing har medført at mange gamle stridigheter og motsetninger har fått ufortjent stor oppmerksomhet. La oss legge dette bak oss og se framover. Vi må sette oss ned sammen, bygge tillit og samarbeide for å få gjennomført de beste løsningene for regionen vår.

Rørvik vil vinne på en generell vekst i regionen. Den vil komme som et resultat av at næringslivet utvikler seg. Rørvik er og vil fortsatt være det største sentret for en region i vekst, selv om rådmannen sitter på Kolvereid. En forutsetning for det er at vi klarer å framstå som attraktiv for ungdom i etableringsfasen. Gode jobber til begge er ofte da det som skal til. Et åpent og godt arbeidsmarked i næringslivet og kommunen må da på plass. En sammenslått kommune er bedre skikket til å løse denne oppgaven. Et ja til kommunesammenslåing er et ja til tryggere jobber.

Det går et tog for kommunesammenslåing nå. Vi er tjent med å være framoverlente i endringsprosesser. Det er høyst usikkert når neste tog kommer. Derfor anbefaler jeg alle å stemme JA til intensjonsavtalen. Jeg tror det kan bli en god løsning for Vikna til slutt.