Boligsatsing på Skage

Både Overhalla kommune og grunneier Gunnar Brattberg planlegger nye boligtomter på Skage. Totalt kan det dreier seg om mellom 160 og 180 tomter.

NYE BOLIGTOMTER: Fra neste sommer og i årene som kommer vil både Overhalla kommune og grunneier Gunnar Brattberg tilby nye boligtomter på Skageåsen og Hunnaåsen. Det planlegges mellom 160 og 180 boenheter langs hele åsen i bakgrunnen på bildet. FOTO: PÅL MORTEN SKARET 

arkiv

SKAGE: Det er på Skageåsen og på Hunnaåsen at det nå skal planlegges for ytterligere utbygging.

Om kommunestyret i sitt møte 19. september gir klarsignal, vil arbeidet starte med regulering av den delen av Skageåsen III som ikke er bebygd. Det er beregnet at denne delen av feltet vil romme 18 boligtomter og at de kan være byggeklare neste sommer.

Antydet tomtepris

Det er nødvendig å sette av 6,2 millioner kroner til klargjøring av tomtene. Av dette vil 1,4 millioner kroner bli belastet vann- og avløpssektoren, mens 4,8 millioner kroner må dekkes inn ved salg av tomtene. Det antydes en tomtepris på mellom 260.000 og 300.000 kroner.

I tillegg til tomtene som blir regulert inn i denne delen av boligfeltet, er det 13 ubebygde tomter på det kommunale feltet på Skageåsen.

Kommunestyret skal i det samme møtet også behandle henvendelsen fra grunneier Gunnar Brattberg om igangsetting av reguleringsarbeidet for det tilstøtende området Hunnaåsen.

150 tomter

Formannskapet har innstilt overfor kommunestyret at det fra politisk hold sies ja, selv om det i sakspapirene pekes på at et nytt tomtetilbud i Hunnaåsen kan bety at utbyggingstakten for de ledige tomtene på Skageåsen ikke vil bli så god som ønskelig.

Brattbergs planer legger opp til ei langsiktig utbygging som kan strekke seg over en periode på 20-30 år.

Området som planlegges regulert til boligformål, ligger åpent, med fin utsikt over Skage sentrum. Det tas sikte på å få regulert inn mellom 130 og 150 boenheter, i hovedsak eneboligtomter, men også noen flermannsboliger og eneboliger i rekke. Det antydes ei etappevis utbygging med 30-50 tomter i hver etappe.

– Svært positivt

Ordfører Per Olav Tyldum (Sp) mener det er veldig positivt at forholdene legges til rette for ytterligere boligbygging på Skage.

– Dette er utelukkende positivt og inngår i vår strategi om å legge til rette for økt boligbygging, sier ordføreren.