– Lokalkunnskap er avgjørende

Som følge av den nye nærpolitireformen blir Flatanger uten lensmannskontor. Det er rådmann Rune Strøm skeptisk til.

Forsvinner: Lensmannskontoret i Flatanger forsvinner som følge av den nye nærpolitireformen. Foto: Bjørn Tore Ness 

arkiv

FLATANGER: Tirsdag møtes formannskapet i Flatanger. Kommunen er invitert til å komme med en uttalelse i forbindelse med den nye nærpolitireformen, hvor det kommer fram at Flatanger blir stående uten lensmannskontor.

I forslaget til uttalelse skriver rådmann Rune Strøm at kommunen støtter de overordna mål som er satt i for reformen, men han finner at de faglige begrunnelsene for de foreslåtte organisatoriske løsningene synes å være mangelfulle og delvis fraværende.


Lokalkunnskap betyr alt


I saksutredninga peker Strøm på dette med at lokalkunnskap har stor betydning når det kommer til håndtering av krisesituasjoner.

«Politiets (lensmannens) oppgave knyttet til den kommunale kriseledelse må ivaretas med tilstedeværelse, utrykningstid og kunnskap om risiko og sårbarhet. Lokalkunnskap vil også for politiet være avgjørende i krisesituasjoner, der for eksempel dagens kjente kommunikasjons- og it-løsninger helt eller delvis er satt ut av spill» står det i saksvurderinga fra rådmannen.

Strøm skriver videre at økt sentralisering av politiressursene etter rådmannens vurdering med stor sannsynlighet kan medføre svekket lokalkunnskap, lengre responstid og svekket beredskap ut i distriktene som ligger langt fra tjenestestedene.

" Politiets (lensmannens) oppgave knyttet til den kommunale kriseledelse må ivaretas.

rune Strøm

Rådmann i FlatangerDagens løsning fungerer


«Flatanger kommune mener at dagens løsning med desentraliserte kontorløsninger (lensmannskontor) fungerer godt, og at er en ressursmessig god løsning. En forventer at det som et minimum i en videre prosess i denne sak, hentes kunnskap framkommet i kommende kommunereformprosess. Ut fra dette bør det som et minimum opprettholdes tjenestested i kommuner som regjering/storting har definert som «ufrivillig små» med bakgrunn i avstander og geografisk beliggenhet» heter det i forslaget til uttalelse.

I forslaget til den nye nærpolitireformen har politimester Nils Kristian Moe foreslått at alle lensmannskontor i Namdalen, unntatt Nærøy og Grong, legges ned. Namsos beholdes som tjenestested.

«Flatanger kommune frykter også at ved en gjennomføring av foreslåtte organisatoriske løsning på sikt vil medføre at dagens ansvarsområder, som er tillagt politiet med henhold til det forebyggende arbeid, i større grad overføres til kommunene uten noen form for kompensasjon» skriver rådmannen.

I reformen legges det opp til at 90 prosent av innbyggerne i Nord-Trøndelag skal kunne nås i løpet av 45 minutter. Flatanger kommune havner i en gruppe bestående av ti prosent av kommunene hvor dette ikke er mulig. Sett bort fra hvis det tilfeldigvis er en politipatrulje i nærheten.

I den nye nærpolitireformen skal kommunene få en politikontakt som skal være til stede i kommunen en eller flere dager i uka, i stedet for dagens løsning hvor det er et lensmannskontor i hver kommune.


Gangen videre


Prosessen videre vil være at politimesteren vil sende et forslag til endelig struktur ut på høring etter at kommentarer og tilbakemeldinger fra kommunen er sendt inn. Forslaget vil bli sendt ut etter høstkonferansen den 3. oktober. Høringsfrist er satt fram til 14. november 2016.

Det endelige forslaget sendes til Politidirektoratet innen 15. desember 2016 og Politidirektoratet vil så utarbeide et endelig forslag som sendes kommunene for høring tidlig vår 2017. Kommunen kan klage på direktoratets avgjørelse, og klager skal være avgjort innen 1. april 2017.

Politimester Nils Kristian Moe kommer til Flatanger tirsdag for å møte formannskapet.