Rådmannen i Bindal fraråder å gi reindriftsnæringa medhold

Bør avvise klagene

Reindriftsnæringas klage på forlengelse av måleperioden for vind i Kalvvatnan bør ikke tas til følge, mener rådmannen i Bindal.

KALVVATNAN: Det er her Fred. Olsen Renewables AS planlegger å bygge kraftverk med 75 vindmøller i Bindal, til ei investering på 2,81 milliarder kroner. 

arkiv

TERRÅK: Formannskapet i Bindal skal behandle klagen fra de berørte reinbeitedistriktene 15. september. Det er Dalan Advokatfirma DA som har fremmet klagen på vegne av Voengelh-Njaarke Reinbeitedistrikt og Åarjel-Njaarke Reinbeitedistrikt.

Det var søkeren av konsesjon for vindkraftverk i Kalvvatnan, Fred. Olsen Renewables AS (FOR) som i april søkte om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å forlenge perioden for vindmålinger til 30. april 2017. I tillegg søkte FOR om dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark for å gjennomføre nødvendig transport i forbindelse med vindmålingene.

Les også:

– Hun hadde veldig stor forståelse for vår sak

Reineiere fra Namdalen fikk møte FNs spesialrapportør på urfolkssaker, Victoria Tauli-Corpuz.

NVE er positive


Formannskapet innvilget søknaden 3. juni i år, men vedtaket ble altså påklaget av reindriftsnæringa. En rekke parter fikk tilsendt den opprinnelige søknaden under høringsrunden. Det kom svar fra Sametinget, NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat), Nordland fylkeskommune, Avinor og Fylkesmannen i Nordland.

NVE mener det er hensiktsmessig å forlenge måleperioden for å unngå usikkerhet om vindforholdene og for å unngå at FOR eventuelt må ta ned og sette opp måleutstyret igjen senere om det gis konsesjon.

Les også:

Slåss for vindmøller ved Kalvvatnan

Bindal kommune står seg rimelig godt økonomisk sammenliknet med mange andre kommuner. Det har sin bakgrunn i inntekter fra kreftutbyggingene i kommunen.

To parter var negative


Både Sametinget og Fylkesmannen i Nordland uttalte seg negativt til forlengelse av måleperioden, men ingen av partene påklaget kommunens vedtak, skriver rådmann Knut Thoresen i si saksvurdering. Rådmannen påpeker samtidig at ingen av de berørte reinbeitedistriktene kom med merknader da saken var på høring.

Advokatfirmaet hevder i klagen at flere flytteleier er blitt stengt i den tilbakelagte måleperioden og at flytting og drift har medført at større områder er blitt utilgjengelige vår og sommer 2014 og 2015. Rådmannen kan ikke se at disse påstandene er dokumentert.

– At det gikk nesten ett år fra utstyret ble satt opp til reinbeitedistriktene tok kontakt med Bindal kommune, må tolkes dithen at vindmåleutstyret ikke har hindret reinbeite- næringa i denne perioden, eller at flytteleier er blitt stengt, skriver Knut Thoresen og fraråder altså at klagen tas til følge. Han mener det ikke framkommer nye opplysninger i klagen.