Brannberedskap – et av flere tiltak for et trygt lokalsamfunn

FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

Informasjon etter bekymring meddelt i Namdalsavisa sin leder 14. september 2016.

Som det riktig påpekes har Namsos kommune så langt ikke anskaffet stigebil til brann- og redningsvesenet. Investeringen har tidligere stått på investeringsprogrammet, men i en helhetlig prioritering innenfor brann- og redningsvesenet mellom mange nødvendige tiltak har anskaffelsen blitt utsatt. Det betyr ikke at behovet er mindre eller at investeringen er skrinlagt.

Risikoen med å være uten stigebil er så langt funnet akseptabel med midlertidige løsninger. Dette vurderes løpende. Etablering av høydeberedskap i form av stigebil medfører i tillegg økte driftsutgifter for å være operativ.

Viktige tiltak som er blitt prioritert gjennomført er bl.a. bygging av ny brannstasjon, innkjøp av ny brannbil, oppgradering av røykdykkerutstyr og annet personlig verneutstyr, samt at det er brukt betydelige midler på opplæring og kompetanseheving. Også i 2017 skal det investeres i nytt materiell.

Namsos kommune har en brannordning vedtatt av kommunestyret. Dette er grunnlaget for vår beredskap. Namsos har helkontinuerlig vaktordning og en godt utstyrt og øvet røykdykkertjeneste.

Bilene våre er utstyrt med spesielle fasadestiger som i gitte tilfeller kan brukes for livreddende innsats. Evakuering over stige er noe personellet øver på. Allikevel er dette ingen varig løsning – stigebil er den framtidige løsningen. Vi har et godt samarbeid med nabobrannvesen, Sivilforsvaret, Avinor, frivillige organisasjoner og private. Flere av disse øves det også sammen med.

I tillegg til stadig styrking av beredskapsarbeidet gjøres et omfattende forebyggende brannvernarbeid som er viktig for innbyggernes sikkerhet og trygghet. Dette er viktige tiltak som skal forhindre at branner oppstår og at de oppdages tidlig og begrenses når de først oppstår.

Her kan nevnes branntekniske krav til konstruksjoner, materialer og utførelser. Videre krav til rømningsveger, brannvarslingsanlegg/røykvarslere og slokkeanlegg. I Namsos er det ikke akseptert å planlegge bygg med redning via brannvesenets høydemateriell slik som stigebil som eneste rømningsalternativ. Det vil si at større bygg generelt er godt tilrettelagt for sikker rømning uten bruk av stigebil. Større bygg og virksomheter har jevnlig tilsyn. Fokuset da er både på bygningsmessige forhold og på brukernes rutiner og internkontrollsystem.

Brann- og redningsvesenets arbeid med informasjons- og holdningskampanjer og gjennomføring av kurs og øvelser for eksterne er også viktig.

Etter omlegging av brannordningen i Namsos fra år 2000 er det gjennomført kvalitetsheving på mange områder. Tiltak med antatt størst effekt gjennomføres først innenfor tilgjengelige økonomiske rammer. Da er andre nødvendige tiltak funnet å kunne utsettes i tid – slik som anskaffelse av stigebil.

Ny struktur for brannvesenet i Norge er under utarbeiding. Nye krav, forventninger og endringer i risikobildet krever tilpasninger. Det er formålstjenlig at risiko- og sårbarhetsanalyser for en ny brannregion foreligger som grunnlag for prioriteringer av tiltak og ressursbruk.

Innbyggernes sikkerhet tas på alvor. Kommunens arbeidsgiveransvar for sine brannmannskaper likeså. Eget egnet materiell for sikker og effektiv innsats i høyden er et forbedringsområde for oss. Det må også ivaretas på en god måte framtida.