Rådmannen ønsker tenkepause rundt den gamle skoletomta på Rørvik

Vil stanse salg av skoletomta

Salg av den såkalte skoletomta på Rørvik bør stanses inntil kommunen får vurdert behovet for offentlige formål på området.

TOMTA: Her er det aktuelle området, Presthaugen, nær Rørvik sentrum. 

arkiv

RØRVIK: Rådmann Roy Harald Ottesen legger fram en sak om dette for formannskapet 22. september, og det er rådmannen som vurderer at det er behov for en tenkepause. Da bygging av nye Rørvik skole ble vedtatt, lå det som et premiss at salg av den gamle skoletomta skulle være en del av finansieringa for nyskolen. Området ligger svært nær Rørvik sentrum og vurderes som attraktivt til utbyggingsformål.


Sentral og attraktiv


Reguleringsplanen for området ble vedtatt i fjor. Målsetting for utbygging var at tomta med navnet Presthaugen skulle bidra til utvikling av en ny og moderne bydel som på sikt blir integrert og en sammenhengende del av dagens Rørvik sentrum,

– Rådmannen ser etter at områdereguleringsplanen for Presthaugen, samt barnehagetomta i Rørvik, ble vedtatt, har det oppstått økt behov for sentrumsnært areal til offentlige formål, skriver rådmannen og anbefaler en tenkepause.

Ottesen peker på at tomta både er svært sentral og attraktiv, og den siste av en viss størrelse i sentrum. Det er mange kryssende interesser som må veies opp mot hverandre, inkludert kommuneøkonomien, ifølge rådmannen, som fortsetter:

– Spørsmålet er hva som blir den mest framtidsretta løsninga til beste for utviklinga av Rørvik som det største tettstedet i region Ytre Namdal og det med størst utviklingspotensial.


Rives før salg?


I saksvurderinga pekes det på de behov Vikna kommune selv har for areal i framtida. Rådmannen viser til behov for areal i forbindelse med utbygging av helsehuset, lager, undervising og til ny brannstasjon og andre offentlige oppgaver. Når det gjelder lokalisering av framtidig brannstasjon, vil rådmannen få vurdert hva som er best egnet plassering sentrumsnært på Rørvik.

Et annet spørsmål rådmannen ønsker å ta opp er hva som er best framgangsmåte for riving av eksisterende bygningsmasse på området. Alternativet er at kommunen selv bekoster riving før arealet selges, eller at kjøper bekoster riving og får reduksjon i tomtekostnadene. På bakgrunn av vurderingene ønsker rådmannen at formannskapet drøfter saken.