Fylkesmannen gir støtte til butikkplaner

Anbefaler regulering

Nå blir det delvis opp til statsråd Sanners departement om det kommer en ny dagligvarebutikk på Bangsund.

NY BUTIKK: I august 2014 skrev NA at en ny Prix-butikk skulle åpne i løpet av 2015 ved siden av YX Bangsund. Tomtearbeidet var allerede påbegynt. Tre år etter ligger nå reguleringsplanen til behandling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

arkiv

BANGSUND: – Som utgangspunkt for en samlet vurdering av alle sidene ved denne saken, faller det lett for Fylkesmannen å slutte seg til vurderinga av at et tettsted som Bangsund bør ha sin egen dagligvarehandel, skriver fylkesmann Inge Ryan i sin anbefalinga overfor Kommunal- og moderniseringsdepartementet omkring reguleringsplanen som blant annet omfatter ny butikk på Bangsund.


Har gått over tre år

Åtte måneder etter at Bangsund ble uten nærbutikk, og mer enn tre år etter at utbygger Arnt Larsen ved YX Bangsund startet arbeidet med tomt og regulering for flytting av butikken på Bangsund, vil saken nå få en avgjørelse på departementsnivå.

Kommunestyret har vedtatt reguleringsplanen og Nord-Trøndelag fylkeskommune ved fylkesrådet har, sett i sammenheng med et pågående arbeid med en stedsutviklingsplan for Bangsund, i det alt vesentlige støttet planforslaget.

Statens vegvesen har helt siden saken kom opp hatt vesentlige innsigelser mot planen, i hovedsak av hensyn til trafikksikkerhet for myke trafikanter.

Tidligere i høst ble det forsøkt å mekle mellom Namsos kommune og Statens vegvesen for å komme til løsning. Det lyktes ikke.

I anbefalinga overfor departementet viser Fylkesmannen blant annet til de gjeldende reguleringsplanene fra 1983 og 1986, og til kommuneplanens arealdel – vedtatt i 2011.

– I kommuneplanens arealdel fra 2011 er det aktuelle området avsatt til reguleringsplan som fortsatt skal gjelde, oppsummerer Fylkesmannen.


Vanskelig, men...

I tilrådinga overfor departementet vedgår Fylkesmannen at det ikke har vært en enkel sak å ta stilling til.

– På den ene siden må hensynet til lokaldemokrati og utviklingsmuligheter for lokalsamfunnet på Bangsund vektlegges, og på den andre siden må trafikksikkerhet alltid veie tungt, heter det fra Fylkes- mannen.

Han understreker at det i tillegg til trafikksikkerhet, gjennomføring og andre forhold som drøftes i brevet til departementet, er gjort vurderinger i tråd med sentrale styrings- dokument.

– Det er i denne avveininga også lagt betydelig vekt på hensynet til lokaldemokratiet, som i denne saken har vært svært tydelig i forhold til ønsket utvikling på Bangsund, avslutter Fylkesmannen sin tilråding i saken.