Undrende til innsigelser

Ordfører i Flatanger, Olav Jørgen Bjørkås, er undrende til Fylkesmannens innsigelser i forbindelse med kommuneplanens arealdel.

Skingen: Fylkesmannen mener at det blant annet i området rundt Utvorda og Skingen er flere nasjonalt- og regionalt viktige naturtyper. 

arkiv

FLATANGER: I arbeidet med utforminga av arealdelen til Flatangers kommuneplan har Fylkesmannen i Nord-Trøndelag kommet med flere innsigelser i forbindelse med opprettelse av FFFNA-området (område for fiske, friluftsliv, ferdsel, natur og akvakulturanlegg) Innvorda–Utvorda–Skingen–Bjørøyværet og innover mot Lauvøya. Det er bruken av området til akvakultur Fylkesmannen har lagt inn en inn- sigelse på.

– Innenfor dette området er det flere verdier av nasjonal og vesentlig regional interesse, skriver Fylkesmannen.

Det vises til at det finnes flere trua arter både til lands og til havs i det aktuelle området.

– Å legge til rette for mer akvakultur i området, vil på- virke de ulike artene svært negativt i form av forstyrrelser, skriver Fylkesmannen.


Mekling


Fylkesmannen kom først med flere innsigelser da det første utkastet av plandokumentet ble sendt ut på høring i april. Kommunen har tatt mange av innsigelsene til følge, men Fylkesmannen opprettholder innsigelsen til bruken av FFFNA-området ute i skjær- gården.

– Jeg skjønner ikke at Fylkesmannen kommer med disse innsigelsene. Vi vedtok i formannskapet at innsigelsene fra Fylkesmannen ikke skulle tas til følge, og at kommune- planens arealdel dermed vil gå til mekling, forteller ordfører Olav Jørgen Bjørkås.

Han legger til at han mener innsigelsene fra Fylkesmannen vil bremse utviklinga i det han mener er blant verdens beste områder for oppdrett.


Næring i stor vekst


– Regjeringa har jo selv vedtatt at oppdrettsnæringa skal vokse framover. Skal vi da, her vi sitter med de naturgitte lokalitetene som ligger i verdensklasse, ikke ta del i den ønska ut- viklinga? spør ordføreren.

– I forhold til kommunens svært aktive og innovative havbruksmiljø, vil disse innsigelsene legge sterke begrensninger på et stort sjøareal i kommunen hvor det har vært drevet aktivt fiskeoppdrett i 30 år. Artene som nevnes i innsigelsen har levd godt i samspill med oppdrettsnæringa i hele denne perioden, står det i vedtaket fra formannskapet.