Kjære folkevalgte i Fosnes kommune

Ruth Vatne 

arkiv

Det ble i juli gjort et administrativt vedtak i Fosnes kommune om å stenge Salsnes barnehage. Med bakgrunn i at barnehagen mottok oppsigelse på plassen til to barn, ble beslutningen om å stenge barnehagen tatt. Saken har nå tatt en ny vending, den skal likevel til politisk behandling i kommunestyret. Heldigvis! Det er jo akkurat i sånne saker det er viktig at vi har demokrati, folkestyre. Man kan da ikke ta en så drastisk avgjørelse med et pennestrøk!

En sak har aldri vært viktigere enn sak 44/16 om «Midlertidig stenging av Salsnes barnehageW, saken skal avgjøres i førstkommende kommunestyremøte i Fosnes. Det er mye som står på spill. For meg personlig, som innbygger på Salsnes (enda) og som tidligere kommunepolitiker engasjerer saken sterkt. Det handler om lokalsamfunnet vårt, det handler om oppvekstvilkårene til barna våre, det handler om bygda vår!

Nå ligger ansvaret i hendene på våre folkevalgte politikere. Mitt siste håp i denne saken er at politikerne styrer skuta med stødig hånd, så vi ikke går på grunn.

I dag er jeg glad for at det er Sp som sitter til rors i Fosnes. Sp, bøndenes parti, bygdenes parti, distriktenes parti, og ikke minst lokalsamfunnets parti.

Senterpartiet er opptatt av å styrke valgfriheten mellom å bo på landsbygda, tettsteder eller i by. Sp er for en aktiv politikk som legger til rette for vekst og næringsutvikling i hele landet, slik at det finnes arbeidsplasser, servicetilbud, skoler, barnehager og god infrastruktur i hele Norge. Nå har dere sjansen til å vise at verdiene til moderpartiet ligger hjertet nærmest også i lokalpolitikken. Valgfriheten til å bo på Salsnes forsvinner hvis tilbudet om barnehage faller bort. Legg til rette for vekst og utvikling på Salsnes, ikke steng barnehagen vår!

Lokalpolitikk i utkantene handler i stor grad om å legge til rette for at innbyggerne til en viss grad skal ha de samme tilbudene som i sentrale strøk. Politikerne strekker seg langt også når det gjelder å gi innbyggerne blant annet kulturelle tilbud, noe som ikke er lovpålagt, men heller et gode.

I Barnehageloven står det at «Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen, jf. § 12a. Utbyggingsmønster og driftsformer skal tilpasses lokale forhold og behov». I Fosnes kommune sine egne nedfelte vedtekter står det: «Barn har rett til plass i barnehage i kommunen der de er bosatt. For at retten skal være oppfylt, må reiseavstand til tilbudt barnehageplass i kommunen ikke være urimelig lang». Dette ansvaret må våre folkevalgte ta på alvor!

Ordføreren har vært lydhør i diskusjonen som følge av det administrative vedtaket om «midlertidig stenging av barnehagen på Salsnes». Han har vist forståelse for vår fortvilelse og signalisert at han ønsker å finne en løsning. Her finnes det to alternativ, kroken på døra eller ikke. Det første alternativet vil være begynnelsen på slutten for samfunnet på Salsnes. Det vil være å slå livsgrunnlaget under bygdesamfunnet vårt og tvinge småbarnsfamilier til å flytte fra bygda! Den eneste løsningen er å opprettholde tilbudet om kommunal barnehage på Salsnes.

For oss som har behov for barnehageplass, så er vi helt avhengig av å ha et tilbud om barnehage i bygda vi bor i. Så kjære folkevalgte, det er nå dere kan gjøre den store forskjellen! La barnehagen og bygda vår leve!!