Vikna formannskap drøfter mottak av enslige mindreårige flyktninger

– For usikkert å si ja

Vikna kommune bør si nei til å bosette enslige, mindreårige flyktninger i 2016 og første halvdel av 2017, men kommunen kan ta imot inntil 45 ordinære flyktninger i perioden 2017–2019.

PÅ VENT: Rådmann Roy Harald Ottesen mener det er riktig å avvente sikrere prognoser på behovet framover før kommunen tar imot enslige, mindreårige flyktninger. 

arkiv

Rørvik: Det er innstillinga fra rådmann Roy Harald Ottesen når formannskapet skal diskutere sakene førstkommende tirsdag. Selv om viknapolitikerne tidligere har vært positive til å motta et visst antall enslige mindreårige flyktninger, så mener rådmannen ut fra den usikre situasjonen rundt behovet i landet generelt at kommunen bør si nei i denne omgang.


Avvente sikre prognoser


– Ut fra de usikre prognosene gitt for 2016/2017 fra IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. red.anm.) kan kommunen risikere, slik situasjonen forstås på nåværende tidspunkt, å bygge opp et bofellesskap med et visst antall ansatte, som det ikke vil bli behov for innen ett, tre eller fem år. Rådmannen foreslår derfor at Vikna kommune avventer bosetting av enslige mindreårige, inntil de har sikrere prognoser for behovet fram i tid, skriver Ottesen.

Ottesen peker på at de må ta høyde for at enslige mindreårige etter en tid i bofellesskap skal ut i egne selvstendige boløsninger, med ulik grad av oppfølging ut fra den enkeltes behov.

Kommunen ble anmodet om bosetting av inntil åtte enslige mindreårige mellom 15 og 18 år inneværende år. Det ble anslått et behov for å bosette minst 4.400 enslige mindreårige i Norge. I ettertid er de signalene som er gitt fra sentralt hold ifølge saksframlegget på bosettingsbehovet blir langt mindre enn først antatt. Nå anser man at behovet reelt vil være på 2.100 plasser i 2016.

Antall bosatte bør ikke være under fem enslige mindreårige per år, ut fra helhetlige driftsmessige hensyn, heter det også i vurderinga fra rådmannen.


Vil ta 45 ordinære


Med bakgrunn i at Vikna kommune har opparbeidet seg god erfaring på mottak av flyktninger, foreslår imidlertid rådmannen at kommunen tar imot 45 flyktninger i perioden 2017–2019.

– Dette innebærer et økt behov for ressurser i flere avdelinger for fortsatt å kunne gi et kvalitativt godt tilbud til våre bosatte flyktninger, og også for å opprettholde kapasiteten på våre tilbud til øvrige innbyggere i kommunen, sier Ottesen.