Frykter at majoriteten av lederstillinger havner i Levanger

– En trussel mot Sykehuset Namsos

Sykehusdirektør Torbjørn Aas skal omorganisere sykehusene i Nord-Trøndelag. – Jeg er redd det vil føre til at Sykehuset Namsos blir den tapende part, sier Steinar Aspli.

bekymret – Vi ser at vi er minst – og at det er overhengende fare for at majoriteten av ledelsen vil havne i Levanger, sier Steinar Aspli, leder i helsekomiteen i Region Namdal.  Foto: Bjørn Tore Ness

Jeg kommer til å be om et møte for å ta opp det jeg mener er en trussel og en fare.

Steinar Aspli, eder i helsekomiteen i Region Namdal
NAMDALSAVISA

NAMSOS: Onsdag sendte Helse Nord-Trøndelag ut to forslag til ny sykehusorganisering på høring. Notatet gir grunn til bekymring, mener Steinar Aspli, leder for helsekomiteen i Region Namdal.

– Jeg kommer til å be om et møte med Torbjørn Aas for å ta opp det jeg mener er en trussel og en fare for at vi ikke lenger vil ha to likeverdige sykehus, hvor vi har utviklet en felles sykehuskultur over mange, mange år. Jeg er redd for at vi kan få ei dreining over til at Namsos blir en tapende part gjennom denne omorganiseringa, sier Aspli.

– Hva gjør at du blir bekymret?

– Vi ser at vi er minst – og at det er overhengende fare for at majoriteten av ledelsen vil havne i Levanger. Og dominoeffekten kan være kolossal. Jeg er urolig for at det det er blitt jobba med siden 2002 vil få et kraftig tilbakeslag, ikke gjennom uvilje, men at effektiviseringa av ledernivået kan gjøre dette automatisk, sier Aspli. Han var styreleder i Helse Nord-Trøndelag fra 2006 til 2012.

I høringsnotatet foreslår direktøren to ulike modeller til framtidig organisering av sykehusene i Nord-Trøndelag – som uavhengig av forslagene vil bety at foretaksledelsen halveres.

Direktør Aas og hans arbeidsgruppe foreslår:

Alternativ 1:

Ei løsning hvor antall klinikker ved de to sykehusene reduseres, og det innføres en gjennomgående klinikkstruktur.

Alternativ 2:

En hybridmodell, med en blanding av gjennomgående og geografisk sammenslåtte klinikker.

Fra 18 til 9 i ledelsen

Høringa handler i hovedsak om hvordan Helse Nord-Trøndelag ifølge notatet best kan organisere seg for å ta riktige valg – og at pasientens behov i større grad skal styre drifta av sykehusene.

Uavhengig av modellvalg, ønsker direktøren å halvere antall klinikker og avdelinger, som i dag består av 18 klinikkledere og stabsleder – og dermed også antall personer i direktørens kontrollspenn – eller foretaksledelse.

Fra og med onsdag og til 6. november ønsker Helse Nord-Trøndelag dialog, debatt og synspunkter og forslag til hvordan de best kan skape en pasientorientert organisering.

I høringsnotatet tydeliggjøres det at ambisjonen er å ha den nye organiseringa på plass allerede fra 1. januar kommende år.

Direktør Torbjørn Aas tar sikte på å beslutte ny organisering i siste del av november.

– Hva frykter du konsekvensene vil være for namdalingene dersom majoriteten av ledelsen i Helse Nord-Trøndelag flyttes til Innherred?

– En svekket ledelsestilstedeværelse vil svekke slagkrafta i kampen om prioriteringer og tydeliggjøring av behovet til befolkninga i nærområdet. Det er det ingen som helst tvil om, sier Aspli.


ORGANISASJON PÅ SLANKEKUR Onsdag sendte direktør i Helse Nord-Trøndelag, Torbjørn Aas, ut et høringsnotat hvor han legger fram to alternative modeller for videre drift av sykehusene i Nord-Trøndelag.  Foto: Bjørn Tore Ness

– Hva ønsker du med omorganiseringa, direktør Torbjørn Aas?

– Jeg ønsker at vi skal være forberedt på ei utvikling som kommer – og som allerede er her. Jeg er på jakt etter utvikling heller enn endring. Det er veldig mye som gjøres bra og riktig ved sykehusene i Nord-Trøndelag. Det vil jeg ta vare på og bringe videre, men vi må bli enda bedre rustet for framtida. Og det er mange oppgaver; siden helseforetakene ble oppretta i 2002 har brukerrettighetene blitt endret, det har vært en stor medisinfaglig utvikling, en teknologisk utvikling, og forventningsutvikling hos pasienter som vi må forholde oss til.

– Men hva ønsker du?

– Jeg skal sjekke hvilke lure grep vi kan ta for å ta vare på det gode. Det handler om to ord; pasienter, og kvalitet. Jeg har fire innfallsvinkler; utvikling, struktur, prosessene og lederskap.

– Må bli færre på toppen

– Hvilke konsekvenser kan dette få for Sykehuset Namsos?

– For det første; Helse Nord-Trøndelag er ett sykehus. Omorganiseringa kan føre til endringer for namdalinger, stjørdalinger og for steinkjerbygg – alt for at et godt sykehustilbud skal bli enda bedre. I klartekst; hva vi ender opp med av konkret utvikling, vet jeg ennå ikke. Men det ønsker jeg å få tilbakemeldinger på. Derfor har vi nå sendt ut høringsnotatet, sier Aas.

– Du ønsker å redusere foretaksledelsen fra 18 til 9. Hvorfor?

– Det ligger som et ønske og en kurs fra meg. Det er ikke sikkert vi skal bli færre ledere – men vi må bli færre på toppen. Jeg vil ha en ledelse som utøver beslutninger på bakgrunn av tillit. I stor grad handler dette om at avgjørelsene skal tas så nært pasientene som mulig, sier Aas.

– Etter det NA erfarer er det ytret bekymring for høringsnotatet blant enkelte på Sykehuset Namsos. Har namdalingene grunn til å være bekymret?

– Det er ingen tvil om at lokalsykehusene har en sterk, lokal identitet, og det er en dimensjon som ikke skal undervurderes. Men dette er ikke ei omorganisering for å nedbygge sykehusene i Nord-Trøndelag – men å utvikle tilbudet til det bedre, sier Aas.