Her er budsjettlekkasjene

Klokka 10.00 legger finansminister Siv Jensen fram statsbudsjettet for Stortinget. Men allerede har det kommet lekkasjer om hva budsjettet vil inneholde.

Statsbudsjettet Finansminister Siv Jensen (Frp) ved huset sitt tidlig torsdag morgen. Jensen legger frem regjeringas forslag til statsbudsjettet 2017 for Stortinget klokka 10.   Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

NAMDALSAVISA

OSLO: – Det er helt nødvendig å ha en ekspansiv finanspolitikk i Norge nå. Jeg vil legge fram et budsjett godt tilpasset den økonomiske situasjonen, sa en våken finansminister Siv Jensen (Frp) torsdag morgen.

Klokka 10 er det er fjerde gang Jensen skal legge fram statsbudsjettet for Stortinget. Hun innrømmet at arbeidet med årets budsjett har vært litt mer krevende enn tidligere.

– Vi har et vanskelig år bak oss, så situasjonen er litt mer krevende enn den pleier å være. Men det er fortsatt slik at arbeidet med omstilling er øverste prioritet for regjeringen, sa Jensen da hun på tradisjonelt vis møtte pressen utenfor boligen sin i Oslo.

– Selv om det ser ut som om ledighetstoppen er nådd er det for tidlig å heise flagget. Vi må satse på å lage trygge jobber også neste år, sier Jensen som forventer at opposisjonen har sine reaksjoner til budsjettet som legges fram.


Økt bruk av oljepenger

* Budsjettimpulsen blir på 0,4 prosent, noe som innebærer at oljepengebruken øker med omkring 20 milliarder kroner og ender på rundt 225 milliarder i 2017.

* Bistandsbudsjettet utgjør 1 prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI).


Samferdsel

* Bensinavgifta økes med 15 øre, dieselavgiften med 35 øre og mineraloljeavgiften med 20 øre per liter. Årsavgiften reduseres med 12 prosent, satsene i pendlerfradraget økes og avskrivningssatsene for lastebiler, varebiler og drosjer blir høyere. Totalt gir det netto skattekutt for bilister på 900 millioner.

* 200 millioner kroner til ny E18 vest for Oslo. Pengene øremerkes til innløsning av boliger på strekningen fra Lysaker til Ramstadsletta.

* 100 millioner kroner til tidligere oppstart av utbedringen av E16 over Sollihøgda i Akershus og Buskerud.

* 250 millioner kroner til fornyingsarbeider på Sørlandsbanen og Jærbanen.

* 50 millioner kroner til planlegging av Fornebubanen.

* 18 millioner kroner til utbedring av ferjekaia på Furneset i Vestnes kommune i Møre og Romsdal.


Klima og miljø

* Regjeringa setter av 360 millioner kroner på neste års budsjett til konseptstudier for å utvikle tre prosjekter for fangst og lagring av CO2.

* 10 millioner kroner ekstra til forskning på havmiljøet.

* 70 millioner kroner til forskning på miljøvennlig teknologi.

* Regjeringa øker omsetningskravet for biodrivstoff fra 5,5 til 7 prosent. Veksten skal baseres på bærekraftig biodrivstoff. Fram mot 2020 skal andelen opp i 8,5 prosent.


Arbeid, trygd og sosiale tiltak

* 650 millioner kroner til vestlands- og sørlandskommuner for å få ned arbeidsledigheten. I dag er summen 400 millioner. Kommunene får 56.700 kroner for hver ledige arbeidssøker over snittet på 3,1 prosent.

* Endret bostøtteordning, slik at satsene justeres med prisutviklingen. Ventes å koste 100 millioner. Finansdepartementet varsler "bredere omtale" av boligmarkedet i budsjettet.

* Foreldre med kronisk syke barn skal få økonomisk støtte gjennom pleiepenger. Regjeringen setter av over 500 millioner i året til dette.

* 60 millioner til aktivitetsplikt for alle under 30 år som mottar sosialhjelp.

* 30 millioner for å gi arbeidsløse under 30 år et jobbrelatert tilbud. Oppstart i Rogaland.

* Regjeringen foreslår å bevilge 18,3 millioner kroner til å utvide retten til tolke- og ledsagerhjelp i folketrygden.


Politi og rettsvesen

* Nærmere 300 millioner mer i frie midler til politiet.

* Innkjøp av to nye politihelikoptre. Ifølge et anslag fra 2014 vil det koste drøyt 260 millioner kroner.

* 176 millioner kroner til å forebygg vold mot barn og oppfølging av voldsutsatte barn. Blant annet tilgodeses Statens barnehus med 15 millioner.

* 28 millioner kroner til fulldigitalisering av domstolene. De samlede kostnadene til dette over 6 år er beregnet til rundt 200 millioner. Det settes i tillegg av 26 millioner kroner til bedre digital kommunikasjon mellom domstolene, politi, påtalemyndighet og Kriminalomsorgen

* Politiet får 5 millioner til å utstyre opptil 50 patruljebiler med et nytt verktøy for å lese kjennemerker (ANPR).

* 10 millioner til kamp mot ungdomskriminalitet på Grønland i Oslo.

* 10 millioner til å utvide ordningen med straffegjennomføring med elektronisk fotlenke.

* 7 millioner kroner for å styrke Politiets sikkerhetstjenestes (PST) arbeid mot digital spionasje

* 4,5 millioner til fri rettshjelp for dem som blir utsatt for tvangsbehandling. Helårseffekt på 10 millioner.


Flyktninger, asylsøkere og innvandrere

* Styrket saksbehandling ved Utlendingsdirektoratet (UDI) ved å videreføre 177 millioner, selv om antallet asylsøkere har falt sterkt i år fra i fjor.

* 105 millioner ekstra på asylreturer.

* 81 millioner kroner ekstra til Politiets utlendingsenhet (PU) for å styrke kampen mot falske identitetspapirer.

*148 millioner kroner til bosetting av mindreårige flyktninger i kommunene.

*112 millioner kroner i ekstratilskudd til kommunene for bosetting.

* 60 millioner kroner til å gi innvandrere med ikke-godkjent videregående skole fra hjemlandet rett til videregående skole i Norge. Helårseffekt fra 2019 på 235 millioner.

* Bevilgning til Utlendingsnemnda (UNE) økes med 15,7 millioner.

* 23,3 millioner kroner til 50 timer undervisning for asylsøkere i norsk, kultur og samfunnskunnskap.

* 10,9 millioner kroner til dialoggrupper for å forebygge vold i mottak.

* 20 millioner kroner til etablering av særskilte integreringsmottak. 5,4 millioner kroner er satt av til prosjektet i år.

*20 millioner til yrkesveiledning i mottak og godkjenning av utenlandsk utdanning.

* 5 millioner kroner til å styrke veiledningsarbeidet om frivillig retur på asylmottak.


Helse

* 20 millioner kroner mer til rekruttering av psykologer i kommunene.

* 32 millioner kroner mindre i støtte til reguleringstannleger.


Forsvar

* 216 millioner kroner til vedlikehold, reparasjoner og oppgradering av utstyr i Hæren.

* Regjeringa framskynder bygginga av tre nye fartøyer til Kystvakten.


Barn og unge

* 1,4 milliarder over fire år, med oppstart i 2017, for å gi tidligere hjelp til elever som sliter på skolen.

* 56 millioner kroner til et folkehelseprogram der særlig barn og unge er i målgruppa.


Annet

* 100 millioner kroner ekstra til Forskningsrådet, til forskning på petroleumsteknologi.

* Til oppfølging av handlingsplanen mot antisemittisme: 10 millioner kroner over fire år til et forskningsprogram. Det bevilges også 3,7 millioner kroner til informasjonstiltak.

* 50 millioner kroner til oppstart av det digitale Norsk helsearkiv på Tynset i Hedmark.

* 40 millioner i økte bevilgninger til flom- og skredsikring. Totalt vil regjeringen bruke 350 millioner på formålet.

* 30 millioner til nytt grafisk museum i Stavanger.

* Til sammen 13 millioner kroner til byutvikling i Stavanger, Trondheim, Oslo og Bergen.

(©NTB)