Milliontilskudd til Spillum: Planlegger nytt besøkssenter og aktivitetspark

– Dette var en god nyhet. Nå håper vi at også Nord-Trøndelag fylkeskommune og Namsos kommune bidrar med tilsvarende beløp.

NYTT SENTER Det planlegges et nytt besøkssenter ved Norsk sagbruksmuseum på Spillum. I statsbudsjett foreslås det et tilskudd på 3.8 mill. kroner. Det forventes tilsvarende tilskudd fra både kommune og fylkeskommune. SKISSE: JON A. OLSEN ARKITEKTKONTOR 

NAMDALSAVISA

SPILLUM: Det sier avdelingsleder Knut Lilleberre ved Norsk Sagbruksmuseum, Museet Midts avdeling på Spillum.

Spillum dampsag og høvleri er i regjeringas forslag til statsbudsjett tilgodesett med et tilskudd på 3,8 millioner kroner fra posten Nasjonale kulturbygg.

– Vi har i snart tre år arbeidet med planer om å etablere et nytt besøksbygg og en opplevelsespark ved museet.

Planene innebærer at det eksisterende bygget som vi kaller «kinoen» skal bygges om for å bli et moderne besøkssenter, sier Lilleberre.

Mangler et slikt tilbud

Bygninga som er på 370 kvadratmeter, skal gjøres om og benyttes til besøkssenter med publikumsmottak, kontorer og arealer for formidling av historien knyttet til museet.

– Vi mangler et slikt tilbud. Det er et behov for at vi skal kunne tilby våre besøkende bedre fasiliteter og bedre opplevelser enn det vi kan gi i dag, sier avdelingslederen.

Planene omfatter også ei oppgradering av uteområdet på Spillum.

– Vi ser for oss at det kan etableres en opplevelsespark hvor man for eksempel vil finne båter og fløyteutstyr, for å nevne noe. Vi ønsker å kunne tilby et område hvor besøkende i alle aldre skal kunne boltre seg, sier Knut Lilleberre.

GLEDE Avdelingsleder Knut Lilleberre er glad for at Spillum dampsag og høvleri er omtalt i statsbudsjettet. Målet er at bygninga til venstre skal ombygges til besøkssenter for museet.   Foto: JONAS OLSEN

 

I tråd med søknaden

Det foreslåtte tilskuddet fra staten er i tråd med søknaden – og staten vil være den første bidragsyteren som faller på plass når Stortinget vedtar

budsjettet før jul.

– Tilskuddet er som forventet, men vi visste ikke at det ble ei positiv behandling før vi fikk se budsjettforslaget. Nå håper vi at fylkeskommunen og kommunen følger opp. Vi har lagt opp til et spleiselag hvor alle de tre offentlige instansene bidrar med like store beløp, sier han.

Namsos-rådmann Gunnar Lien har ikke kommet så langt at han med sikkerhet kan si at et milliontilskudd til Norsk sagbruksmuseum vi bli med når han presenterer sitt forslag til 2017-budsjett og økonomiplan.

– Jeg er glad for satsinga på Spillum, og jeg vil tro at det er et politisk ønske å støtte opp om dette. Vi har så langt ikke fått mulighet til å diskutere eller ta stilling til vårt engasjement, Vi har behov for en dialog med både fylkeskommunen og Museet Midt før vi kan konkludere, sier rådmann Gunnar Lien.

Avdelingsleder Knut Lilleberre antyder at hele prosjektet kan stå ferdig før sommeren 2018.