Statsbudsjettet sett med nordtrønderske øyne

Finansminister Siv Jensen (Frp) presenterte forslag til statsbudsjettet torsdag. Her er tiltakene som regjeringa ønsker å prioritere i Nord-Trøndelag i 2017:

La fram budsjettet Finansminister Siv Jensen la torsdag fram regjeringas forslag til Statsbudsjett for 2017.  Foto: NTB Scanpix

NAMDALSAVISA
 • Nord universitet har studiested i Nord-Trøndelag. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Nord universitet med to millioner kroner til nye rekrutteringsstillinger i 2017-budsjettet.

  Nord universitet skuffet over statsbudsjettet

  Forslaget til statsbudsjett for 2017 innebærer et nullbudsjett for Nord universitet, uten realvekst, mener rektoren.  nytt bygg Regjeringen foreslår et investeringstilskudd på 3,8 millioner kroner fra posten Nasjonale kulturbygg til nytt besøksbygg for Museum Midt ved anlegget Spillum Dampsag og Høvleri i Namsos.  Foto: Bjørn Tore Ness


   
 • Regjeringen foreslår et investeringstilskudd på 3,8 millioner kroner fra posten Nasjonale kulturbygg til nytt besøksbygg for Museum Midt ved anlegget Spillum Dampsag og Høvleri i Namsos.

– Dette var ei god nyhet. Nå håper vi at også Nord-Trøndelag fylkeskommune og Namsos kommune bidrar med tilsvarende beløp.

Det sier avdelingsleder Knut Lilleberre ved Norsk Sagbruksmuseum, Museet Midts avdeling på Spillum.


 • E6
  Det settes av midler til videreføring av byggingen av midtrekkverk på strekningen E6 Vassmarka – Ronglan i Levanger kommune.
   
 • Det er foreslått midler til etablering av jernbaneundergang ved Vintermyr i Namsskogan kommune.
   
 • Det settes av midler til refusjon av forskutterte midler for miljøgate på E6 i Namsskogan i Namsskogan kommune. Midlene ble utbetalt til kommunen i 2016 (gjennom midlertidige omdisponeringer mot tilbakeføring i 2017).
   
 • Fornyingsmidler E6
  Refinansiering av fornyingsarbeidet i Helltunnelen på E6 i Stjørdal kommune.
   
 • Tiltak E14
  • - Utbedring av Forra bru inkludert veien på begge sider av brua i Stjørdal kommune.
  • - Utbedring av Reinå bru i Meråker kommune
    
 • Planlegging E6
  Det settes av midler til planlegging av blant annet ny veg E6 Åsen–Steinkjer og utbedringsstrekninger på E6 mellom Grong og Nordland grense.

  Her er budsjettlekkasjene

  Klokka 10.00 legger finansminister Siv Jensen fram statsbudsjettet for Stortinget. Men allerede har det kommet lekkasjer om hva budsjettet vil inneholde.


   
 • Tiltak for gods
  Det foreslås samlet om lag 436 millioner kroner for å bedre vilkårene for godstransport på jernbane. Fem stasjonsområder utvikles til beredskapsterminaler, Steinkjer er ett av disse. Arbeidene blir i hovedsak gjennomført i 2016, med kompletterende arbeider i 2017.
   
 • Kjøp av innenlandske flyruter
  Samferdselsdepartementet inngår i 2016 nye kontrakter for ruteflyging på flyrutene Namsos – Trondheim v.v. og Rørvik – Trondheim v.v. for perioden 1. april 2017 – 31. mars 2022.
   
 • Utvidet TT-ordning
  Regjeringen foreslår å bevilge 45,2 mill. kr i 2017 til utvidet TT-ordning for rullestolbrukere og blinde/svaksynte. Ordningen gir rullestolbrukere og blinde/svaksynte i TT-ordningen et transporttilbud på om lag 200 turer per år. Midlene skal fordeles på fylkene Aust-Agder, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Østfold.
   
 • Tilskudd til kommunale fiskerihavneanlegg
  Regjeringen har foreslått å bevilge 60,5 millioner kroner til tilskudd til kommunale fiskerihavneanlegg. Av dette går 16,5 millioner kroner til et prosjekt på Kråkøya i Nord-Trøndelag

  16,5 millioner til havna på Kråkøya

  «Dette er ikke bare en sak for Vikna. Dette er en sak for hele Namdalen»

  Havnedirektør Paul Ingvar Dekkerhus i Nord-Trøndelag Havn Rørvik, kunne slippe jubelen løs etter at statsbudsjettet var lagt fram torsdag.


   
 • Tilskudd til bredbåndsutbygging
  Regjeringen foreslår å bevilge 93,7 millioner kroner til tilskudd til bredbåndsutbygging i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil i samarbeid med fylkeskommunene tildele midler til de enkelte prosjekt.
   
 • Regjeringen har økt støtten til næringsrettet forskning og innovasjon med nærmere 2,8 milliarder kroner siden de tok over i 2013, dette er inkludert beregnet skattefradrag fra skattefunnordningen. Omlag 1,1 milliard kroner av denne økning er styrking av programmer og ordninger i Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. Ordningene som er styrket er landsdekkende, og bedrifter i Nord-Trøndelag kan søke på disse midlene. Mer forskning og utvikling i næringslivet bidrar til å skape nye produkter og tjenester som gir ny verdiskaping og vekst.
   
 • Regjeringen foreslår å styrke Fiskeridirektoratets tilsynsaktivitet med 12,5 millioner kroner, som følge av nytt system for regulering av produksjonsvekst i havbruksnæringen. Det foreslås også en tilsvarende styrking av Mattilsynets tilsynsaktivitet mot havbruksnæringen.
   
 • Regjeringen foreslår å videreføre tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. I 2015 var om lag 410 sjøfolk i Nord-Trøndelag omfattet av ordningen.
   
 • Regjeringen viderefører i 2017 et pilotprosjekt for skogplanting som klimatiltak på nye arealer, med totalt 15,4 millioner kroner. Ordningen ble startet opp i 2015 og skal gå over tre år. Fylkene Nordland, Rogaland og Nord-Trøndelag deltar i pilotprosjektet.
   
 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 350 millioner kroner til tiltak for å forebygge og håndtere flom- og skredrisiko, hvorav 310 millioner kroner til gjennomføring kartleggings- og sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Nord-Trøndelag vil bli prioritert i 2017, herunder sikring mot kvikkleireskred i Stjørdal og Grong kommuner.
   
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Akutten i Nord-Trøndelag med 900 000 kroner. Økningen vil utvide prosjektet i omfang og forlenge prosjektperioden. Prosjektet er ledet av Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) region Midt-Norge og Helse Nord-Trøndelag. Gjennom prosjektet er det opprettet et felles døgnbasert akuttilbud for Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) og Bufetat ved sykehuset i Levanger. Målet er et kvalitativt bedre og mer formålstjenlig psykisk helsetilbud for utsatte barn og unge.
   
 • Regjeringen foreslår å bruke i overkant av 20 millioner kroner til å videreføre pågående investeringsprosjekter i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Nord-Trøndelag i 2017. Prosjektet for verksted på Frigård videreføres i 2017.
   
 • Nord-Trøndelag fylkeskommune er foreslått tildelt om lag 55 millioner kroner til regional utvikling under programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk. Inkludert er også en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmet der Nord-Trøndelag deltar, og en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer (1 million kroner).
   
 • Det er varslet at kompensasjonsordningen for kommuner som har økt arbeidsgiveravgift sammenlignet med 2003, trappes ned. Nå avsluttes ordningen. Næringslivet vil da være kompensert gjennom en periode på 14 år, og har hatt god tid til å tilpasse seg avgiftsnivået.


Seks millioner til Saemien Sitje

De fire borgerlige partiene lover mer penger til forprosjekt for utbygging av det sørsamiske kultursenteret.