Regjeringa vil fjerne særordninger i bompengeprosjekter

Kan gi mindre rabatt

Regjeringa vil forenkle innkrevingssystemet i landets bomringer. Rabatter skal standardiseres og særordninger fjernes.

Under lupen Dagens rabattsystem i landets bomringer er svært komplisert. Nå ønsker regjeringa ei forenkling og mer forutsigbarhet. Om dette får innvirkning på bomringen i Namsos, er fortsatt usikkert.  

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Målet er å legge om rabattsystemet også for inngåtte avtaler, som bomvegprosjektet i Namsos.

Dagens rabattsystem i landets bomringer er svært komplisert. Det finnes mange lokale avtaler, og rabattene varierer fra 5 til 50 prosent. I det nye systemet legges det opp til standardisering av rabatter og fjerning av lokale særordninger.

– Vi har fått ei bestilling om å utarbeide et grunnlag for ny beregning. Dette skal senere godkjennes av Vegdiretoratet før forslaget sendes ut på høring lokalt. Og så må det presiseres at det er frivillig om de involverte går inn på den foreslåtte ordninga, sier Knut Erik Bjerkan i Statens vegvesen region midt til NA.

Ønsker forutsigbarhet

Målet er at mer av bompengene skal gå til vegbygging, og at ordninga skal bli mer forutsigbar for trafikantene. I tillegg ønsker Vegvesenet å rette opp uheldige fordelingseffekter.

– Det har vært gunstige særordninger i bompengeprosjektet i Namsos, som har gitt abonnentene opptil 50 prosent rabatt ved forskuddsbetaling. I tillegg har bomringen hatt begrenset «åpningstid», sier Randi Dille, daglig leder av Namdal bomvegselskap.

Hun henviser til daglig leder i eierselskapet Vegamot, Marius Maske, for å kommentere planene om omlegging av innkrevingssystemet.

– Vi er ikke part i saken som sådan, men kjenner til planene fordi det er en del av bompengereformen. Vi støtter prinsippet om ei forenkling, og mener det er en fornuftig del av reformen. Dagens system krever mye ressurser for å overvåke de ulike avtalene som finnes, sier Marius Maske til NA.

Kommunen involveres

De involverte kommunene er informert om planene, men det er en omfattende prosess som skal gjennomføres før ei eventuell omlegging kan besluttes:

1. Statens vegvesen, ved den respektive regionen, utarbeider faglig grunnlag for omlegginga for aktuelle bompengeprosjekter.

2. Grunnlaget med forslag til lokalpolitiske vedtak oversendes Vegdirektoratet for gjennomgang og kvalitetssikring.

3. Etter kvalitetssikringa oversendes grunnlaget til berørte kommuner og fylkeskommuner for behandling.

4. På bakgrunn av lokalpolitiske vedtak, fatter Vegdirektoratet nye takstvedtak overfor det respektive bompengeselskapet.

Statens vegvesen sitter i disse dager og regner ut hvor høye de nye takstene blir for de ulike prosjektene.

– Hensikten med omlegginga er forenkling, ikke at bompengeinntektene totalt skal bli høyere. Grunnsatsene i de enkelte bompengeanleggene kan både gå opp og ned, uttalte rådgiver Kristian Bauge i Statens vegvesen region vest til nettavisa e24, som omtalte saken først i helga.

– Ikke noe sjokk

I brevet Vegvesenet har sendt til berørte kommuner, heter det at «ingen grupper skal komme vesentlig dårligere ut enn i dag», og at det skal være utvidet bruk av månedlig passeringstak.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) lover at pendlerne ikke skal få bompengesjokk.

– Dersom det viser seg at folk kommer dårligere ut, beholder vi dagens rabattordning, sier han til e24.

Konfrontert med at det i brevet til kommunene ikke står at et er en mulighet for å beholde dagens ordning, som gir rabatter på opptil 50 prosent, svarer statsråden slik:

– Jeg har ikke lest brevet fra Vegvesenet. Men min klare beskjed nå til Statens vegvesen er at man må se på hvert enkelt prosjekt, og vurdere hvert enkelt tilfelle.

Solvik-Olsen er også tydelig på at dette ikke skal påtvinges noen:

– De lokale eierne har full mulighet til å stanse omlegginga, og vi vil ikke tvinge noen dersom store grupper kommer tapende ut. Men dagens rabattordninger er ressurskrevende, og vi ønsker mer vegbygging for bompengene, sier Ketil Solvik-Olsen til e24.

Så får tida vise om forslaget får noen betydning for brukerne av bomringen i Namsos, som etter planen skal fjernes i løpet av 2019.

Mest trolig vil omlegginga få større betydning for bompengeprosjektet Fv 17 og Fv 720 Dyrstad–Sprova–Malm.

Prosjektet, med ei kostnadsramme på hele 1,6 milliarder kroner, forventes å være ferdig i løpet av 2019.