Tar demokratiet på det største alvor

Replikk Namsos-ordfører Arnhild Holstad.  Foto: Jonas Olsen

NAMDALSAVISA

Replikk
Arnhild Holstad,
ordfører Namsos


Namsos kommune har praktisert nåværende ordning med taletid siden 1. januar 2014. Ordningen var hovedsakelig motivert av at møtene tidvis kunne gå langt på overtid, og at dette igjen medførte store problemer for noen av kommunestyrerepresentantene. Ordningen legger til grunn at det er partiene selv som er best egnet til å vurdere hvilke saker de ønsker å bruke taletiden på, og at representantene lojalt forholder seg til dette.

Jeg har ikke vært ordfører mer enn ett år. Men ifølge administrasjonen har det kun vært ett eller to tilfeller siden 1.1.14 at et parti ikke har greid å styre sin tilmålte taletid innenfor de gitte rammene. Etter innføringen av taletiden har mao. møtene vært avholdt innenfor gitte rammer, og slik sett fungert i tråd med intensjonen.


– Dette er uakseptabelt i et norsk kommunestyre

I vår ble Namsos Venstre klubbet i kommunestyret. Venstres 16 minutter med taletid var oppbrukt. Resten av saklista gikk dermed uten at Venstre fikk sagt sitt. Dette er uakseptabelt i et norsk kommunestyre.

 

Som ordfører er jeg svært opptatt av å ta lokaldemokratiet på alvor. Og, som jeg også har sagt til Knappe og kommunestyret for øvrig, er jeg selvsagt opptatt av at den eventuelle taletidsordningen Namsos kommune praktiserer i kommunestyret er lovlig. Det var da også derfor vi i juni, etter at Venstre brukte opp taletiden sin, sendte en henvendelse til Fylkesmannen for å få vurdert lovligheten av ordningen. Fylkesmannen ga da tilbakemelding om at de ikke ville opprette sak på dette, underforstått fordi ordningen syntes lovlig. Til tross for det ba vi utvalget for politikernes arbeidsvilkår om å se på saken, for så å komme tilbake til formannskap og kommunestyre med et forslag om en eventuell bedre måte å organisere taletiden på enn i dag. Utvalgets innstilling kommer etter det jeg har forstått til behandling i formannskap og kommunestyre i november.

I det ene møtet der Venstre mener seg urettmessig klubbet og fratatt taletid, var det et enstemmig kommunestyre som vedtok taletiden ved møtets start. Venstre var med andre ord fullt innforstått med tidsrammene de hadde for kvelden. At de da velger å bruke taletiden slik de gjorde, er etter mitt skjønn Venstres eget ansvar. Eller mener Knappe virkelig at jeg, som møteleder, skulle ha trosset kommunestyrets vedtak og gitt Venstre mer taletid enn kommunestyrets enstemmige vedtak nettopp hadde bestemt? Selvsagt må jeg lede møtene i tråd med kommunestyrets intensjon. Noe annet kunne så absolutt bli sett på som tilsidesetting av demokratiske rettigheter i lokaldemokratiet. De som med selvsyn ønsker å se hvordan møtet forløp, kan se det her.


Ordføreren forsvarer taletid-praksis

Namsos-ordfører Arnhild Holstad (Ap) mener praksis med taletid i kommunestyremøtene har fungert i tråd med intensjonen.

 

Jeg har vanskelig for å se at demokratiske rettigheter skal ha blitt satt til side gjennom praksisen som kommunen har hatt på gjennomføringen av møtene. Ordningen gir forutsigbarhet, og det er en demokratisk styrke at småbarnsforeldre, som er avhengig av barnevakt, representanter som har lang kjørevei eller for den del de som allerede er slitne etter en lang arbeidsdag også kan og vil delta i kommunestyret. Ellers vil jeg minne om at det er de minste partiene som har mest taletid per representant. KrF har med sin ene representant 13 minutter, mens Arbeiderpartiets 13 representanter i snitt har en taletid på under fire minutter.

Men igjen – i november vil utvalget for politikernes arbeidsvilkår, som består av Kjersti Tommelstad (SV), Amund Lein (H) og Marte Jensen (Ap), legge fram et forslag til noe endring i taletidsordningen for formannskap og kommunestyre. At Venstres Knappe og Holm og SVs Andreassen Devik likevel velger å sende en lovlighetsklage på taletidsordningen i forrige kommunestyre, som ble avsluttet lenge før berammet tid, er selvsagt greit. Jeg vil som følge av det nok en gang henvende meg til Fylkesmannen for en lovlighetsvurdering av nåværende taletidsordning.