70.000 reisende i fylket kan bli berørt

Kan bety slutt for drosjene

De siste dagene er det skapt usikkerhet omkring bestillingstransporten i Nord-Trøndelag kan fortsette som i dag.

PopULÆRT TILBUD Aris Andersen - Nord-Statland taxi (til venstre) og Janne Olsen- Namdalseid og Beitstad taxi kjører opp til fem-seks turer daglig for med bestillingstransport til og fra Sjøåsen.  Foto: Øivind Rånes

NAMDALSAVISA

NAMDALSEID: – Hvis det blir kutt i tilbringertjenesten, eller den i verste fall forsvinner helt, vil nok det bety kroken på døra for vår drosjevirksomhet, sier Tore Eldnes i Namdalseid og Beitstad taxi.

Frustrerende

Selskapet – Eldnes bussreiser – driver i dag tilbringertjenste i fire kommuner og har en flåte på seks biler hvorav to maxi-taxier.

– Vi har investert i en topp moderne flåte av nye biler og det er ikke artig å få slike signaler midt i ansiktet, sier han.

Bakgrunnen for frustrasjonen er uttalelser fra fylkesråden for samferdsel, Tomas Iver Hallem (Sp) i Trønder-Avisa, hvor han sår tvil om at ordninga med bestillingstransport kan fortsette som i dag.

– Dette er fryktelig frustrerende, spesielt når dette kommer på toppen av usikkerheten omkring framtida når det gjelder pasienttransport. Det nytter ikke å drive drosjenæring ute i distriktet hvis det ikke er som en del av det offentlige kollektivtilbudet. Da kan vi like gjerne legge ned, sier Eldnes.

Som får full støtte fra ordfører Steinar Lyngstad.

– Skal folk kunne bo i distriktene så er dette tilbudet om tilbringertjeneste en av forutsetningene for at det kan skje, sier ordføreren.

18 millioner

I dag bruker Nord-Trøndelag fylkeskommune rundt 18 millioner kroner årlig på dette tilbudet. En del av finansieringa har vært et særskilt tilskudd fra staten – såkalte KID-midler (kollektivtransport i distriktene).

I 2012 utgjorde den statlige støtten omkring 4,5 millioner kroner, i år er den fjernet. Hva det får å si for videreføring av tilbudet 2017 er ikke avklart, men fylkesråden for samferdsel Tomas Iver Hallem (Sp) har antydet at uten statlige tilskudd vil det bli krevende å opprettholde et like godt tilbud som i dag.

– Tilbringertjenesten er et godt tilbud for innbyggere i Nord-Trøndelag og også i Namdalseid kommune, sier Lyngstad.

Ifølge ordføreren er det i hans kommune spesielt viktig for innbyggere på strekninga i Tøtdal–Statland som benytter seg av tilbudet. I tillegg reiser passasjerer fra nabokommunen Flatanger på den samme ruta til knutepunktet på Sjøåsen.

Frykter for drosjene

Ordfører Lyngstad frykter framtida til drosjenæringa i Namdalseid hvis det kuttes i støtteordningene fra fylket.

– Mange turer til Flatanger kjøres jo av drosjene i Namdalseid, siden holdeplassen(e) ligger her.

– Finnes det ikke andre alternativ?

– Tilbringertilbudet ble jo opprettet for å avløse de bussrutene som tidligere gikk fra Statland til Sjøåsen. Jeg mener det er viktig at et slikt tilbud opprettholdes slik at innbyggere som bor i distriktene kan reise kollektivt, mener han.

Lyngstad peker på at en annen konsekvens hvis tilbringertilbudet forsvinner, er at flere distriktskommune vil kunne miste drosjenæringa.

– Forsvinner tilbringertilbudet frykter jeg det vil bli langt mellom drosjene i vårt område, sier ordføreren.

For drosjenæringa i Namdalseid og flere kommuner i Namdalen er bestillingstransport en viktig del av det å i det hele tatt kunne drive drosjer i distriktene.

Ber fylkesråden ta grep

– Da Namdalseid kommune møtte fylkeskommunen i vår i forbindelse med den nye fylkesvegplanen, uttrykte vi et sterkt ønske om at dette tilbudet måtte videreføres.

Lyngstad synes det virker noe lettvint å si at man er avhengige av statlige støtteordninger

– Jeg håper inderlig at en fylkesråd fra distriktspartiet Senterpartiet finner løsninger som sikrer videreføring av tilbudet i budsjettet for 2017 og også i nybudsjettet for nye Trøndelag fra 2018, sier ordfører Lyngstad.

Eldnes mener det kun handler om politisk evne og vilje.

– Det snakkes så vakkert om bolyst og blilyst i distriktskommunene. Hvilket signal er det da å antyde at man vil legge ned et kollektivtilbud? spør han.


Skysstilbudet
 • Bestillingstransport er offentlig kollektivtransport hvor reisende/kunder som ønsker å reise kollektivt kan bestille reiser fra områder uten fast rutetilbud.
   
 • Brukerne betaler bussbillett, men blir kjørt i drosje/maxitaxi. Bestillinger fra samme område samordnes for å utnytte kapasiteten best mulig.
   
 • Det er to ordninger per i dag: Tilbringertjenesten hvor man kan bestille turer til mellom hjem og andre kollektivruter/bussholdeplass. Og servicetransport/ruter som går til faste stoppesteder og kan brukes til for eksempel handleturer.
   
 • I Nord-Trøndelag er alle kommuner med i ordninga for bestillingstransport, men tilbudet varierer fra kommune til kommune.
   
 • Årlig benytter omkring 70.000 reisende i fylket seg av tilbudet, noe som gir en billettinntekt på 1,8 millioner kroner, mens fylket bruker omkring 18 millioner kroner netto.