Søker ved Sørøyan

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Midt-Norsk Havbruk AS og Bjørøya AS har søkt om tillatelse til etablering av ny oppdrettslokalitet Djuptaren ved Sørøyan i Vikna kommune. Selskapene ønsker oppdrett av matfisk, i søknaden nevnes både laks, ørret og regnbueørret.

I arealplanen for Vikna kommune er det omsøkte området avsatt til akvakultur. Det søkes som lokalitetsbiomasse på 3.120 tonn, går det fram av søknadspapirene.

Selskapene opplyser at de vil si fra seg lokaliteten Havsteinsundet i Flatanger dersom det blir gitt tillatelse ved Sørøyan i Vikna.