Mistanke om PD på lokaliteten Tosen

Da resultatet fra rutineprøvene forelå, varslet SinkabergHansen umiddelbart Mattilsynet.
NAMDALSAVISA

Resultat fra rutineprøver tatt ut av anleggets fiskehelsetjeneste utløser mistanke om smitte av Pankreas Disease (PD) på SinkabergHansens lokalitet Tosen, helt sør i Nordland. Mistanken er utløst av prøver tatt i slutten av oktober.

SinkabergHansen fikk onsdag ettermiddag første informasjon om situasjonen fra PatoGen Analyse.

På dette grunnlaget varslet SinkabergHansen straks Mattilsynet.

– Vet svært lite

– Vi vet så langt svært lite om realitetene. Det innebærer at det endelige bildet fortsatt er uavklart. Både med tanke på status på eventuell smitte og hva som eventuelt må iverksettes av tiltak, sier nestleder Svein-Gustav Sinkaberg i SinkabergHansen i en pressemelding.

I øyeblikket befinner om lag to millioner laks seg i lokaliteten. Størrelsen varierer, men gjennomsnittet ligger på rundt 1,5 kilo.

For SinkabergHansen, i likhet med øvrige aktører fra Nord-Trøndelag og nordover som opplever PD-smitte, er dette en tung melding å få.

Selskapet innser alvoret i situasjonen, og vil videre gjøre alt for å avklare realitetene og gjennomføre nødvendige praktiske grep.Pankreassykdom (PD)
  • Pankreassykdom (Pancreas Disease – PD) er en alvorlig sykdom som kan gi store økonomiske tap for oppdrettere på grunn av dårlig tilvekst og redusert slaktekvalitet.
  • Pankreassykdom forårsakes av et virus som betegnes Salmonid alfavirus (SAV) eller PD-virus.
  • Det finnes seks kjente subtyper av Salmonid alfavirus (SAV), hvorav to (SAV2 og SAV3) er kjent i Norge.
  • Det viktigste smittereservoaret for SAV er infisert fisk i sjøanlegg. Sykdommen smitter både innen et anlegg, til andre anlegg innen samme fjordsystem og ved transport av infisert fisk.
  • Fiskegrupper kan være infisert med virus uten at det utvikler seg til et sykdomsutbrudd, men stress vil kunne utløse eller forsterke et utbrudd.
  • Det første tegn på PD er ofte at fisken brått slutter å spise. Syk fisk står gjerne tett i tett i vannoverflaten mot strømretningen. Det kan gå 2-3 uker før den begynner å dø.
  • Kilde: Veterinærinstituttet
 

Overraskende

Den berørte lokaliteten ligger i utgangspunktet svært skjermet lengst inne i den lange Tosenfjorden. Det er derfor meget overraskende at mistenkt PD-smitte dukker opp her.

– Dette er ikke første gang, verken med mistanke eller bekreftet smitte, av PD i Nord-Trøndelag og Nordland. Faktisk er dette smittetilfelle nummer 10 i vår region. Når vi vet hvilke konsekvenser dette har hatt, og vil ha, for havbruksselskapene i regionen, er tida nå for alvor inne å gjøre en nødvendig revurdering og beslutning rundt forvaltninga av problemet. Det synes uholdbart at oppdretterne i Nord-Trøndelag fortsatt skal utgjøre en buffersone; gjennom dagens PD-grense ved Buholmråsa, framholder Svein-Gustav Sinkaberg.

«Filter»

Senest i et møte 8. november med fiskeriminister Per Sandberg tok ei gruppe av lokale oppdretterne opp det urimelige i at næringa på Namdalskysten fungerer som «filter» mot at sykdommen skal spre seg nordover.

Signalet under møtet ved Rørvik denne dagen er at konsekvensene av gjeldende PD-grense er urimelige store.

Hovedsakelig med tanke på belastninan i det enkelte selskap og alle de ansatte som virksomhetene har ansvar for.

Strategien med å flytte PD-smittet fisk sør for gjeldende grense har store konsekvenser for ikke minst for arbeidsplasser direkte og indirekte knyttet til virksomheten.

Akutt behov

 – Opp mot det klare budskapet fra regionens oppdrettere for bare vel ei uke siden, åpner den aktuelle mistanken akutt behov for en høyst nødvendig vurdering. Vårt utgangspunkt er at alle fakta rundt situasjonen må avklares, og at det videre kan fattes vedtak rundt håndteringen som ivaretar næringa og det involverte selskapet best mulig, sier Svein-Gustav Sinkaberg.