Innspill

Bønn fra en mamma

Bønn til namsospolitikerne: Småbarnsmor Ida Gansmo Uldal mener at det må være langt viktigere å bygge friske barn enn å reparere syke voksne! 

Bønn til namsospolitikerne: Småbarnsmor Ida Gansmo Uldal mener at det må være langt viktigere å bygge friske barn enn å reparere syke voksne! 

NAMDALSAVISA

Kjære, politikere!

Jeg har lest rådmannens budsjettforslag for 2017.

Jeg savner satsning på helsestasjon- og skolehelsetjenesten og undrer meg over at det ikke prioriteres ytterligere.

Regjeringen har vedtatt å styrke helsestasjon og skolehelsetjenesten med ytterligere 50 millioner kroner i 2017 gjennom vekst i kommunenes frie inntekter- til sammen 734,4 millioner kroner. I tillegg opprettholdes «belønningsordningen» på 100 millioner som kommuner som har brukt midlene etter intensjonen kan søke på.

Det fokuseres og satses sentralt, men hva med lokalt?

Helsesøsters rolle har endret seg de siste årene. De har fått flere oppgaver knyttet opp mot nye områder og nye utfordringer i tiden. De tradisjonelle veie/måle/vaksine rutinene er supplert med et helhetlig menneske og omsorgssyn, som går over generasjoner. Helsesøstre ønsker å jobbe forebyggende og de vet at arbeidet starter allerede før barnet er unnfanget.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har en nasjonal veileder som sier noe om hva de skal og hva de bør utføre av oppgaver. Ny nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten ligger nå ute på høring. Det som kan forventes fra ny veileder er blant annet anbefalinger om økt samhandling med skolene, her i blant at skolehelsetjenesten bør bidra i skolens arbeid med universelle tiltak som fremmer et godt psykososialt miljø og god psykisk helse og forebygger mistrivsel, mobbing og psykiske plager blant barn og ungdom.

Samtidig er det nye vaksiner som krever tid fra helsesøstrene. I tillegg skal de jobbe systematisk med å forebygge og hindre at barn og ungdom utsettes for vold og overgrep, da også kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og menneskehandel.

Befolkningen i Norge er mangfoldig. Vi kommer fra mange forskjellige kulturer og har ulike sosioøkonomiske forutsetninger. Alle barn og unge skal ha like muligheter til god helse uavhengig av foreldre/foresattes økonomi, utdanning, etnisk og geografisk tilhørighet. Kommunene tar også imot flyktninger og det er viktig at de får et godt tilbud om helsetjenester med blant annet oppfølging av familesituasjon, vaksinering og psykisk og fysisk helse. For å gi sikker og god informasjon og oppfølging brukes det tolk, noe som krever ekstra tid.

Helsesøstrene har fått flere oppgaver samtidig som det kuttes i ressurser til samarbeidspartnere som lege og sekretær. Dagens normtall er utilstrekkelige, og jeg tror at mange helsesøstre føler at de ikke får gjort alt de burde på en god nok måte.

Barn og unge er den største ressursen vi har, la oss ta godt vare på dem! De har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester og den tidlige innsatsen som ytes gjennom helsestasjons- og skolehelsetjenesten og psykiske helsetjenester for barn og unge.


Det å legge til rette for gode oppvekstvilkår er blant de viktigste oppgavene i et samfunn, det legger grunnlaget for god helse gjennom hele livet.

Jeg siterer professor James Heckman, som fikk nobelprisen i økonomi i 2000:

«Å investere i god utdanning, gode oppvekstvilkår og gode helse- tjenester til barn og unge er samfunnsøkonomisk svært lønnsomt».

Jeg ønsker at helsesøstrene får jobbe mer forebyggende fremover og jeg ønsker nok personell på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten. Helsesøstrene jobber direkte mot barn og unge, der presset starter! Jeg ønsker at mine barn skal ha tilgang på en trygg, dyktig og tilgjengelig helsesøster!

Jeg savner samsvar mellom sentral og lokal satsning. Det er nå toget går og det koster for mye å nedprioritere dette. Det er bedre å bygge friske barn enn å reparere syke voksne!