Ingen krise for laksen i Namsen

Det er blitt stilt flere spørsmål om det er lite gytelaks i Namsen – og om dette kan skyldes for stor beskatning. Nå har Fylkesmannen i Nord-Trøndelag samlet aktørene til møte.

Ingen krise Denne høsten har det vært gjennomført flere undersøkelser i Namsen av tre ulike aktører  Foto: Stian Solum

NAMDALSAVISA

NAMSEN: Denne høsten har det vært gjennomført flere undersøkelser i Namsen av tre ulike aktører. Målet har vært å kartlegge bestanden av villaks, men også innslaget av rømt oppdrettslaks. Resultatene fra kartleggingene som er gjennomført varierer en del, skriver Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Ny metode i Namsen

Det er brukt ulike metoder i kartleggingsarbeidet som er gjennomført. Nina (Norsk Institutt for naturforskning) har hatt ansvar for overvåkingsfiske og gytegropregistreringer fra helikopter. Skandinavisk Naturovervåking og Ferskvannsbiologen har hatt ansvar for drivtelling (snorkling) i deler av vassdraget.

Dette er en metode som benyttes i en del andre elver i landet, men det er første gangen denne metoden er benyttet i Namsen.

Gikk gjennom prosjektene

Fredag i forrige uke samlet Fylkesmannen aktørene som har stått for høstens undersøkelser i Namsen for en gjennomgang av prosjektene. Også elveierlaget var med på møtet.

– Kort fortalt viser rapportene at det er ulike funn, og at dette etter alt å dømme skyldes metoden som er benyttet, skriver Fylkesmannen på sine heimesider.


Likevel er aktørene enige om følgende etter felles gjennomgang:

  • Det er ingen krise for laksen i Namsen
  • Det er ingen tegn på overbeskatning
  • Gytegropregistreringen fra helikopter viste større gyteaktivitet på den undersøkte strekningen enn ved tidligere gytegropregistreringer.
  • Drivtelligen viste at det var mindre gytefisk enn man kunne forvente på noen av de undersøkte strekningene.
  • Undersøkelsene har gitt ny kunnskap om laksen i vassdraget
  • Aktiviteter på forskning og registrering av laks i Namsen må koordineres bedre av aktørene
  • Lokal forvaltning forventer at OURO blir bedre på informasjon og at aktørene rådfører og koordinerer seg med hverandre og med lokal forvaltning om Namsen blir plukket ut til å være med på OURO-prosjektet i 2017 (OURO er styre for et fond finansiert av oppdrettsnæringa for å fiske ut oppdrettsfisk i norske lakseelver)
  • Tall for andel oppdrettslaks i vassdraget er foreløpig ikke klare