Ap svekker tryggheten

Innlegg Elin Agdestein, Stortingsrepresentant Nord-Trøndelag (H).  Foto: Jostein Aardal

NAMDALSAVISA

Elin Agdestein, Stortingsrepresentant Nord-Trøndelag (H)


I et innlegg i Namdalsavisa den 23.11. fremsetter Ingvild Kjerkol (Ap) grunnløse beskyldninger om at Høyre fjerner tryggheten for pasientene i Nord-Trøndelag.

Jeg vil minne Ap og Kjerkol om at det var Høyre som la frem Nasjonal Sykehusplan, der det slås fast at Sykehuset Namsos skal være et lokalsykehus med fullverdige akuttilbud. Sykehuset i Namsos har med det fått klare rammebetingelser for sin fremtid.

I stedet for å skylde på Høyre, burde Kjerkol gå i seg selv og studere hva hennes eget parti etterlot seg etter åtte år i helsedepartementet. For hva var realitetene?

Voksende helsekøer, økende ventetid på diagnostikk og behandling og et helsevesen som var i ferd med å bli todelt, der bare de med fet lommebok kunne kjøpe seg rask helsehjelp og der folk med normal økonomi ble stående i en stadig lengre kø.

Arbeiderpartiets manglende evne til å utvikle nye løsninger og ideologiske sperrer mot å samarbeide med private, har vært en hemsko og blant de viktigste årsakene til at denne situasjonen fikk utvikle seg. Så lenge det gagnet systemet var det liten vilje til å gjøre endringer, for Ap var ikke særlig bekymret for alle de menneskene som sto i sykehuskø, med de omkostninger det innebærer for den enkelte og for samfunnet.

Da Høyre tok over Helsedepartementet i 2013, gikk startskuddet for en overmoden reformprosess. Aktivitetstaket i helseforetakene, som de rødgrønne innførte, ble fjernet. Det har gjort det mulig for de offentlige sykehusene å behandle flere pasienter.

Vi har økt betalingen for sykehusenes aktivitet, dvs. at sykehusene får mer betalt når det behandles flere pasienter. Regjeringen har i tillegg kjøpt mer ledig behandlingskapasitet fra private. Vi har innført standardiserte pasientforløp (pakkeforløp) for kreft som gir gode resultater og vi har innført reformen fritt behandlingsvalg som tar i bruk ledig kapasitet både i offentlig og privat sektor.

Det er også grunn til å fremheve det gode arbeidet sykehusene selv og de ansatte har gjort gjennom å intensivere arbeidet med å redusere ventetidene.

I 2017-budsjettet får sykehusene ytterligere 1,9 milliarder. I tillegg skal helseregionene kjøpe mer ledig kapasitet hos private, slik at pasientene skal slippe å vente unødvendig lenge på undersøkelse eller behandling. Hvert regionale helseforetak skal i 2016 også lyse ut flere driftsavtaler for avtalespesialister.

Høyre har dermed sikret en større vekst i pasientbehandlingen på våre fire budsjetter enn det Ap klarte på åtte år.

Løftet som Arbeiderpartiet frontet under den forrige valgkampen i 2013, var å legge til rette for én million flere behandlinger og utredninger i 2017 enn i 2012. Det løftet ble innfridd under den nåværende regjeringen i 2015, to år før Aps mål.

I tillegg til at Høyre og Frp har brukt to år mindre på å innfri Aps planlagte løfte, har ventetidene gått ned. Flere får hjelp raskere.

Det er nå 80.000 færre pasienter som står i helsekø og en nedgang i de gjennomsnittlige ventetidene på 12 dager. Størst er ventetidsreduksjonen innenfor rus og psykiatri.

For Høyre handler det likevel ikke om hvor mye penger som bevilges, for oss er resultatene for pasientene det viktigste. Det handler om å få mer helse ut av hver krone.

Det aller viktigste vi har gjort, er å sette pasientenes behov i sentrum. Vi skal ha et helsevesen som tar utgangspunkt i pasientenes behov, ikke som setter systemet foran menneskene. Ikke minst er det viktig å lytte til de gode ideene de som jobber i sykehusene har for å skape forbedringer i helsetilbudene.

Det Kjerkol forteller i NA, er at Ap går til valg på å svekke pasientrettighetene, reversere fritt behandlingsvalg, redusere samarbeidet med private og frata pasientene valgfrihet. Det tror jeg folk merker seg.

Høyre vil:

• Fortsette å redusere ventetiden og usikkerheten for dem som trenger behandling.

• Innføre pakkeforløp på flere områder som reduserer ventetiden og gir mer forutsigbarhet og trygghet for pasienten.

• Øke åpenheten i helsetjenestene ved at sykehusene i større grad skal styres etter kvalitetsmal og resultater for pasientene.

• Sikre valgfrihet og et mangfold av tilbud til pasientene, og utvide fritt behandlingsvalg til nye områder.

• Videreføre et godt samarbeid med og fortsette med økt bruk av helsetjenester fra private og ideelle aktører, slik at flere kan benytte private helsetjenester for statens regning.