Hvilket lag skal Namdalen stille med på Stortinget?

Støtt opp om Sørvik

Klar støttet Næringlivssleder Ola Larsen fra Namsos oppfordrer Nord-Trøndelag Ap om å velge næringslivspolitikeren Terje Sørvik (bildet) foran kulturpolitikeren Arild Grande under helgas nominasjonsmøte. Det mener Larsen er av avgjørende betydning for utviklinga i Namdalens-regionen.  Foto: Pål Morten Skaret

Kampen står utenfor Namdalen

NAMDALSAVISA

Ola Larsen,
gründer i Namsos, eier og sitter i ledelsen i flere bedrifter


Laguttak er essensielt når viktige kamper skal spilles. Den neste kampen spiller Namdalen om framtida. Næringslivet er spent på det politiske laguttaket helgens nominasjonsmøte i Nord-Trøndelag AP gjør. Blir det næringspolitikeren Terje Sørvik eller kulturpolitikeren Arild Grande?

Torsdag 10. november ble Namdalens egen næringskonferanse arrangert i NTE Arena i Namsos. Med undertittelen «Connecting Namdalen» hadde konferansen som mål å kople regionen tettere på resten av verden. Det er bra, og selv var jeg naturligvis til stede som representant for de bedrifter jeg selv er delaktig i, som telekomselskapet Nordialog, Telenorbutikkene og IT selskapet Peanuts, og vi er etter hvert godt representert på landsbasis.

På konferansen var det også mange andre dyktige verdiskapere/næringslivsledere fra Namdalen, og det var svært hyggelig og informativt å få utveksle erfaringer på tvers av fagfelt og geografi. Noe vi alle var enige om, var at vi pr. i dag fra Namdalen dessverre hadde få Næringslivspolitiske rutinerte talerør inn mot storting og regjering.

Sammen jobber vi hardt for å utvikle bærekraftige og lønnsomme arbeidsplasser i en region som har store interne variasjoner og svært ulike forutsetninger for å drive business. Bedriftene i regionen er også svært forskjellige. Vi representerer ulike bransjer, et vidt spenn i størrelse og omsetning, med varierende lønnsomhet.

Utviklingstrendene i de tre Namdal-regionene er forskjellige:

Ytre Namdal representerer i dag vekstkraften i namdalsk næringsliv. Med under 10 prosent av fylkets innbyggere, står regionen i dag for 40 prosent av eksportinntektene i Nord-Trøndelag. Fram mot 2025 vil matproduksjonen dobles på nytt, og regionen skape 1000 nye arbeidsplasser. Siden 2010 har Ytre Namdal passert 10 000 innbyggere. Befolkningsveksten i perioden er mer enn dobbelt så høy som for Namsos kommune.

I Midtre Namdal har det vært stor industriell vekst i Overhalla, som takket være godt og hardt arbeid gjennom lang tid har klart å bygge et sterkt og konkurransekraftig industrimiljø. Men i regionhovedstaden har befolkningsveksten stagnert, og i løpet av de siste årene har industribyen mistet 300 arbeidsplasser.

Innlegg Ola Larsen, gründer i Namsos, eier og sitter i ledelsen i flere bedrifter.  Foto: Jonas Olsen

 

At vi hele tiden også må stå på barrikadene for Sykehuset Namsos, flyplass med mer gir også grunn til bekymring.

Også i Indre Namdal peker pilene nedover. 1 prosent av innbyggerne har forsvunnet på fem år. Lierne har fått omstillingsmidler etter å ha mistet arbeidsplasser. Det kan gi ny fart: I 2010 ble Ytre Namdal omstillingsregion. Indre Namdal har samme utgangspunkt; idérike folk med skapertrang og dokumentert gjennomføringskraft, samt enorme naturressurser.

Ved første øyekast kan det se ut som om det nå er næringskamp mellom Namsos og Overhalla, og mellom Ytre Namdal og Midtre/Ytre. Det er ikke tilfelle. Sannheten er at vi finner våre største næringsutfordringer langt utenfor egen region:

1) Tilgang til arealer: Namdalen har enorme naturressurser som kan utnyttes til verdiskaping og sysselsetting, enten det er snakk om matproduksjon, kraftproduksjon, mineraler eller opplevelser. Arealene kan ikke flyttes, og er i seg selv en garanti for framtidig næringsdrift.

2) Infrastruktur: Vei, flyplass, kai, mobil- og bredbåndsdekning, næringsarealer, vann og avløp. Dette er noen av de grunnleggende forutsetninger for å drive næringsvirksomhet. Men vi i Namdalen blir også stadig mer avhengige av infrastruktur for kunnskapsutvikling og innovasjon.

3) Offentlige tjenester: Bedrifter drives og utvikles av folk. De trenger trygge og gode tjenester fra det offentlige som boligområder, barnehager, skoler og helse- og omsorgstjenester.

4) Rammevilkår: Lover og forskrifter, skatter, avgifter og virkemidler definerer mulighetsrommet for å drive bedrifter i Norge.

Felles for alle fire områdene, er at de besluttes av politikere: Noen lokalt i kommunen, andre på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. For næringslivet i Namdalen er det derfor veldig viktig hvilke politikere som nå blir nominert og valgt til Stortinget og Trøndelag.

Vi trenger politikere som forstår namdalsk næringsliv, ser verdiskapingspotensialet i hele regionen, og som evner å stå opp og slåss for de rammevilkårene vi trenger for at regionens naturgitte ressursgrunnlag blir det konkurransefortrinnet som det faktisk er.

Vi ser at storbyregionene klarer å snu stadig mer av de offentlige pengestrømmene mot seg selv. Det til tross for at stadig større andel av BNP skapes i distriktene. At Namdalen med knappe 35 000 innbyggere vil samle styrke i Region Namdal er klokt, med tanke på ett fylke Trøndelag.

Derimot er jeg svært bekymret hvis vi skal forkaste regionens og Nord-Trøndelags mest markante næringspolitiker, Terje Sørvik! Han har over 25 års erfaring fra namdalsk næringsliv. Som fylkesråd og for regional utvikling har han siden 2011 vært en viktig døråpner for både bedrifter og offentlig medfinansiering av strategisk viktige samarbeidsprosjekter i Namdalen. Her kan vi nevne omstillingsprosesser i Lierne, Verran og i Namsos.

Ut fra ovennevnte kan Terje Sørvik vise til lang fartstid som fylkespolitiker. Han viser stort næringslivspolitisk engasjement, og har opparbeidet seg rutine og tyngde som en god regionpolitiker. Namdalen er rik på naturressurser, men er liten i antall innbyggere. Regionen er avhengig av kunnskapsrike, tydelige og sterke politiske stemmer som kan tale regionalt næringsliv sin sak på Stortinget og i det nye Trøndelag.

Namdalske bedrifter må nå ha det mest kompetente laget til kampen om framtidig verdiskaping og sysselsetting. Det politiske laguttaket bør også gjøres med omhu og kløkt.

Jeg støtter derfor Terje Sørvik`s kandidatur!