Miljøvernforbundet mot ny lokalitet for oppdrett i Leka

Mener ny lokalitet vil drepe skalldyr, skade villfisk og belaste miljøet.

Horta Miljøvernforbundet mener ny lokalitet på Horta vil drepe skalldyr, skade villfisk og belaste miljøet. 

NAMDALSAVISA

LEKA: Norges Miljøvernforbund går i mot at det åpnes en ny lokalitet for oppdrett ved Kleppe, rett ved Horta naturreservat og fuglefredningsområde.

Det er Bjørøya AS og Midt-Norsk Havbruk AS som har søkt om tillatelse til etablering av ny lokalitet Kleppe.

Miljøvernforbundet mener at oppdrettsanlegg i dette området vil forringe levevilkårene for fuglene i fredningsområdet.

– Det er også kritisk at oppdrettsanlegget ligger så tett opp mot grensen til naturreservatet, med forankringer nøyaktig på grensen av verneområdet, skriver Miljøvernforbundet.

– Dreper skalldyr

– Oppdrettsanlegget vil skade krepsdyr/skalldyr utenfor anleggene, farlige lusemidler vil spres med strømmen inn i verneområdet, og drepe småkreps og liknende som er mat for fisk som igjen er mat for sjøfuglene i verneområdet. Oppdrettsanlegget er i tillegg klemt helt opp til grensen for naturreservatet med sine forankringer, mener Naturvernforbundet.

De skriver også at villfisk har gyteområder under og rett nord for oppdrettsanlegget. Villfisken vil også bli eksponert for spillfor fra anlegget, slik at det vil skade villfiskens vekst og helse.

Belaster miljøet

– Oppdrettsanlegget i tillegg til annen marin industri, som tarehøsting, vil totalt gi en så stor belastning på naturreservatet og det omgivende marine miljø at det er fullstendig uforsvarlig og at oppdrettsanlegget vil utgjøre en alvorlig trussel mot det biologiske mangfoldet i området, skriver Naturvernforbundet.