Mann belastet kredittkort til en annen – ble frifrunnet

Mannen i 40-årene fikk disponere et kredittkort tilhørende en annen – og belastet kredittkortet med 76.342 kroner, ifølge tiltalen. Nå er mannen frifunnet.
NAMDALSAVISA

NAMSOS: I tre måneder i fjor utførte mannen, bosatt i Midtre Namdal, diverse arbeid for en annen mann. I den forbindelse disponerte han et kredittkort som tilførte mannen han utførte oppdrag for.

Til tross for at fullmakten til å bruke kredittkortet var begrenset til innkjølp av varer til den andre mannens næringsvirksomhet, belastet han kredittkortet med private anskaffelser for til sammen 76.342 kroner, ifølge tiltalebeslutninga.

Det førte til at fornærmede anmeldte forholdet.

Da hovedforhandling ble holdt i Namdal tingrett 24. oktober, møtte den tiltalte mannen i 40-årene. Han erkjente seg skyldig etter tiltalebeslutning.

Aktor la ned påstand om at tiltalte dømmes i samsvar med tiltalebeslutninga til fengsel i 30 dager og at han dømmes til å betale erstatning til kortinnehaveren med 88.280 kroner. Videre la aktor ned påstand om at tiltalte idømmes saksomkostninger.

Forsvarer la ned påstand om at tiltalte frifinnes – eller anses på mildeste måte.

Tiltalte har anført at han brukte kredittkortet til personlige formål for å sikre seg vederlag for sin arbeidsinnsats fra den fornærmede mannen. Han har gjort gjeldende at han hadde fått masse lovnader om at han skulle få lønn fra mannen, uten at han mottok lønn.

«Sakens springende punkt er om tiltalte har opptrådt med fortsett og uberettighet vinnings hensikt», bemerker tingretten i sin vurdering av skyldspørsmålet.

Tiltalte og fornærmede er enige om at tiltalte har arbeidet for han og hans firmaer. De er uenige om hvordan dette skulle kompenseres. De er også uenige om når dette forholdet ble avsluttet.

«Retten er usikker på om tiltalte og mannen har gitt innsyn i hvordan arbeidsforholdet mellom dem reelt sett var. Ut fra bevisførselen i retten, virker tiltaltes rolle og arbeidsoppgaver å være uoversiktlig».

Videre er det uomtvistet at tiltalte ikke har betalt skatt for mottatte ytelser som fri bensin og telefon. Den fornærmede mannen har heller ikke betalt arbeidsgiveravgift, ifølge tingretten.

Tingretten er av den oppfatning at den rettslige forklaringa til tiltalte virker mer triverdig enn den rettslige forklaringa til fornærmede.

«Etter rettens syn er det uavklarte omstendigheter knyttet til spørsmålet om tiltalte skulle hatt utbetalt vederlag fra fornærmede. Videre om tiltalte har et krav mot fornærmede og eventuelt størrelsen på kravet. Retten er også usikker på hvordan tiltalte skulle gått fram for å få kravet fastslått og innfordret».

Retten har ikke tilstrekkelige opplysninger til å ta stilling til tiltaltes krav, og hvorvidt det samsvarer med det underslåtte beløpet.

På denne bakgrunnen er retten i begrunnet tvil om at tiltaltes bruk av kredittkort er gjort med uberettighet vinnings hensikt.

«Retten finner at det er så vidt tvil om dette at denne bør komme tiltalte til gode, idet det dreier seg om et bevistema påtale- myndigheten har bevisbyrden for, og som hører under skyldspørsmålet», ifølge dommen.

Tiltalte blir dermed frifunnet, konkluderer retten. Han slipper også å betale saks- kostnader.