Positiv til omstilling i Ytre Namdal

Fylkesråd Terje Sørvik vil gi NYN IKS et tilskudd på 3.750.000 kroner til sluttføring av omstillingsprogrammet i Ytre Namdal.

Positiv Fylkesråd Terje Sørvik vil gi NYN IKS et tilskudd på 3.750.000 kroner til sluttføring av omstillingsprogrammet i Ytre Namdal.  Foto: Pål Morten Skaret

NAMDALSAVISA

YTRE NAMDAL: Omstillingsprosjektet er inne i sitt siste av seks driftsår. Driften vil løpe ut 2016, med noe forlenget aktivitet fra 2017. Kommunene i regionen har blitt enige om å videreføre det interkommunale selskapet NYN IKS en ytterligere periode på 3 år.

Gjenstående rammebevilgning fra fylkeskommunen og Kommunal og Moderniseringsdepartementer til siste ordinære år i omstillingsprogrammet er 3.750 000 kr.

– Søknaden bør støttes med tilsvarende beløp da det er bred enighet om at omstillingsprogrammet har vært bra. Det er etablert sterkere samarbeid mellom kommunene om viktigheten av felles næringsarbeid, og mellom kommuner og næringsliv, sier fylkesråd Terje Sørvik.

Det overordnede målet for utviklingsarbeidet i Ytre Namdal har vært å bidra til etablering av 250 arbeidsplasser i omstillingsperioden fra 2010 til 2015, styrke verdiskapingen og bidra til positiv utvikling i regionens samlede folketall. Omstillingsarbeidet er rettet inn i mot fire satsnings-områder: Marin sektor, maritim sektor, teknologidrevet forretningsmessig tjenesteyting (TIFT)og reiseliv/opplevelsesnæring.

Det er fra fylkeskommunen tidligere gitt muntlig aksept for at eventuelle restmidler når omstillingsprogrammet er sluttført regnskapsmessig ved utgangen av 2016 kan disponeres av NYN IKS Næring i Ytre Namdal.

– Vi er veldig positive til resultatet av omstillingen, og er opptatt av at det gode arbeidet fortsetter, sier Sørvik.