Nei til nye oppdrettsanlegg i Indre Foldafjord

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag avslår søknadene fra Salmonor AS om utslippstillatelser for nye fiskeoppdretts-lokaliteter ved Bogan og Teplingan i Indre Foldafjord i Nærøy kommune.
NAMDALSAVISA

NÆRØY: Tidligere i år søkte Salmonor AS om utslippstillatelse for tre fiskeoppdrettslokaliteter – Bogan, Teplingen og Stevika – i Indre Foldafjord i Nærøy kommune.

Fylkesmannen har nå sluttbehandlet søknadene for Bogan og Teplingan.

Hindrer effektiv vannutskifting

«Indre Foldafjord er en terskelfjord med to grunne terskler, en ved Korsnesstrømmen, og en ved Foldereid. Dette hindrer en god og effektiv vannutskifting i fjorden. Fylkesmannen har vurdert at bæreevnen til det indre bassenget i Indre Foldafjord allerede er nådd, og tillatelser til nye utslipp vil bryte med vannforskriftens krav om god økologisk tilstand innen 2021. Denne vurderingen er basert på oksygenkonsentrasjonen i bunnvannet, endringer i siktedyp og systematisk overvåking av Indre Foldafjord. Vurdering av samlet belastning i Indre Foldafjord ligger også til grunn for avslaget», skriver Fylkesmannen i Nord-Trøndelag i ei pressemelding.

– Fylkesmannen skal bidra og legge til rette for at havbruksnæringen skal vokse, men miljømessig bærekraft skal være en forutsetning for å regulere næringen. Etter at Fylkesmannen mottok disse tre søknadene, ba vi om mer kunnskap på bakgrunn av at Indre Foldafjord er en terskelfjord, som har en begrenset bæreevne. Vi var usikre på hvordan de omsøkte anleggene ville påvirke fjorden. Det ble derfor utarbeidet en fagrapport som estimerer bæreevnen til fjorden, sier miljøverndirektør Bjørnar Wiseth.

Stevika ikke avgjort

Det har blitt gjennomført målinger av blant annet oksygeninnholdet i bunnvannet nå i høst, som viser at det innenfor terskelen ved Foldereid er registrert lave oksygenkonsentrasjoner i bunnvannet. 

– Det er med bakgrunn i fagrapporten som estimerer bæreevnen til fjorden, målinger gjennomført nå i høst, og systematisk overvåking av fjorden siden 2005, at vi nå avslår søknadene for anlegg innenfor terskelen ved Foldereid. Vi mener at faggrunnlaget tilsier at bæreevnen for innerste del av Indre Foldafjord allerede er nådd med de tillatelsene som allerede er gitt. Nye utslipp vil være i strid med EUs vannrammedirektiv, som sier at alle vannforekomster skal ha god økologisk tilstand innen 2021, opplyser Bjørnar Wiseth i pressemeldinga.

Fylkesmannen er forurensningsmyndighet i tildelingsfasen for akvakulturlokaliteter. Det betyr at det er Fylkesmannen sin oppgave å vurdere hvilken påvirkning utslipp fra matfiskanleggene har på fjorden.

Fylkesmannen har ikke ferdigbehandlet søknaden om utslippstillatelse for fiskeoppdrett ved Stevika, som ligger like utenfor terskelen ved Foldereid, men kommer til å ta en avgjørelse i nærmeste framtid.