Kommunen bygger ny havn til 6,6 millioner kroner på Statland

BØLGEDEMPERE Skisse som viser sikring av Sagvika. 

NAMDALSAVISA

STATLAND: Namdalseid kommunestyre har vedtatt å bygge ny gjestehavn/sikring av småbåthavn i Sagvika på Statland med kommunen som ansvarlig for prosjektet. Det har gått snart tre år siden – 29. januar 2014 – et undersjøisk ras forårsaket store ødeleggelser i strandsonen på Statland.

I juni i år vedtok kommunestyret å gi et tilskudd på inntil 1,5 millioner kroner til ny havn på Statland – mer konkret til en bølgedemper over hele bukta fra butikken til og med Sagvika.

Forutsetninga var at utbygginga ble gjennomført i privat regi og at anlegget ble eid og drevet av private. Kommunen så det ikke som en prioritert oppgave å eie og drifte et slikt havneanlegg.

Videre ble det forutsatt at fylkeskommunen bevilget et tilsvarende beløp. Kostnaden for prosjektet ble den gangen beregnet til 6,6 millioner kroner. Etter at vedtaket ble fattet, har det ikke lykkes å få private til å påta seg et slikt ansvar.

Fylkeskommunen har senere gitt tilsagn om et tilskudd på 1,65 millioner kroner til prosjektet, og har anbefalt at kommunen tar ansvaret for utbygginga.

I det nye vedtaket fra kommunestyret ligger det en forutsetning om at frivillige bidrar med dugnad, og i tillegg forplikter seg til å bidra med minst en million kroner til finansiering av prosjektet.

Kommunestyret har satt som mål at havna skal være klar til bruk sommeren 2017.