Dårlige grunnforhold

Må endre på planen

Nye grunnundersøkelser i Sagvika på Statland gjør at det som var tenkt avsatt til mulige nausttomter i stedet blir friområde.

IKKE BEBYGGELSE Den grønne stripa langs sjøen der gang- og sykkelvegn er planlagt er foreslått endret til friområde uten bebyggelse.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

STATLAND: – Vi må gjøre noen endringer i forhold til den tidligere framlagte planen når det gjelder en del av strandsonen, sier rådmann Kjell Einvik i Namdalseid.