Økning i slakteuttaket på rein

Regnskapet for driftåret 2015/2016 viser en økning i slakteuttaket, men fremdeles store tap for Nord-Trøndelag reinbeiteområde.

Regnskapet klart Tallene for driftsåret 2015/16 viser at reintallet har gått noe ned og ligger på 13.870 dyr.  Foto: Aina Bye

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Reineierne melder om fortsatt store tap, i hovedsak til rovdyr. Tapene ligger på samme nivå som forrige driftsår, 42 prosent på kalv og ni prosent på voksne dyr – noe som totalt utgjør litt over 5.500 dyr.

Det er Landbruksdirektoratet som har publisert ressursregnskapet for driftsåret 2015-2016.

Nord-Trøndelag hadde gjennom 1980-tallet og første del av 1990-tallet en meget høy produktivitet. Dette var et utslag av en bevisst strukturering av reinflokken.

Økende tap

På slutten av 1990-tallet begynte reintallet å synke, og nedgangen fortsatte fram til 2005/06. Nedgangen i reintall skyldes delvis planlagte justeringer av reintall i forhold til beitegrunnlaget i noen distrikter, men er også en følge av økende tap de siste årene. Parallelt med de økte tapene gikk også produktiviteten ned, skriver Fylkesmannen i Nord-Trøndelag på sin heimeside.

Fra begynnelsen av 80-tallet og frem til 2002/03 hadde Nord-Trøndelag årlige slakteuttak som lå mellom 150 og 200 tonn. I perioden som har fulgt etter 2002/03 har det årlige slakteuttaket gått betydelig ned og lagt seg rundt 100 tonn for de siste ti driftsårene, men med en markert økning de siste tre driftsårene.

Slakteuttak på 144 tonn

Tallene for driftsåret 2015/16 viser at reintallet har gått noe ned siste driftsår og ligger på 13.870 dyr. Øvre reintall for reinbeitedistriktene i Nord-Trøndelag er 15.900 dyr.

Slakteuttaket ligger på 144 tonn (5.383 rein), mot 133 tonn (4.755 rein) i driftsåret 2014/15. Vi må tilbake til driftsåret 2004/05 for å finne et tilsvarende høyt slakteuttak.

Slaktevektene for kalv er stabile over tid, og varierer rundt 20 kilo – avhengig av klimatiske forhold det enkelte år. Slaktevektene varierer også forholdsvis mye mellom reinbeitedistriktene, avhengig av kvaliteten på sommerbeitene, men også slaktetidspunktet. Gjennomsnittlig slaktevekt for kalv i Nord-Trøndelag siste driftsår er 19,8 kg.