Akvakultur og turistnæring i Flatanger

NAMDALSAVISA

Arealforvaltning og kystsoneplan i Flatanger kommune. Flatanger kommunestyre vedtok ny arealplan  innkludert kystsoneplan i sitt siste møte før jul. Vi registrerer at Namdalsavisa de siste dagene har en nokså ensidig framstilling av Flatanger kommune sin behandling av lokalitetssøknad ved Grunnan.

Gjennom den nye arealplanen har Flatanger kommune signalisert at vi fortsatt ønsker å ta vår del av  veksten i oppdrettsnæringa i tråd med målsettinga som landets regjering legger opp til. Det naturbaserte næringslivet har gjennom alle tider vært grunnlaget for bosetting og utvikling i Flatanger. Det rene og friske havet med selveste Folla som nabo har gitt et godt livsgrunnlag for Flatangringene i snart 10 000 år. Med dagens utvikling innen naturbasert turisme, fritidsaktivitet og en meget aktiv oppdrettsnæring er det gode utsikter for fortsatt vekst og utvikling innen det naturbaserte næringslivet i Flatanger. Et aktivt næringsliv skal igjen gi flere arbeidsplasser og flere nye innbyggere. Et samspill Flatanger kommune vil være helt avhengig av, dersom vi skal opprettholde økonomisk handlekraft og gode tjenester innen både skole, barnehage og med en storsatsing innen pleie og omsorg.

Skal vi lykkes med å produsere mer og høste mer er vi avhengig av enda bedre utnyttelse av våre arealressurser. Med erfaring fra andre deler av kommunen ser vi at kombinasjonen mellom lakseoppdrettsanlegg og fritidsfiske ikke skaper særlig konflikt. Vi kan bruke Rekøyråsa som eksempel, som gjennom alle tider har vært en av de beste fiskeplassene i norddelen av kommunen. Gjennom etablering av en av Midt-Norges største og beste oppdrettslokaliteter i nettopp Rekøyråsa, skulle en ut fra de siste dagers uttalelser tro at Rekøyråsa var ødelagt som fiskeplass, men neida på gode dager ligger det flere titalls tustfiskebåter og fritidsfiskere i Rekøyråsa.

Flatanger kommune har enormt store sjøressurser, men tilgangen på gode oppdrettslokaliteter er begrenset. Når næringa ønsker å finne nye gode lokaliteter med stor bæreevne, er det også sammenfallende med kommunens ønsker. Vi politikere vurderer det som fullt mulig å kombinere turistfiske og lakseoppdrett, også i området ved Grunnan. Grunnan er et veldig stort sjøområde med mange fiskemuligheter. De omsøkte lokalitetene ligger inntil hverandre og selv om begge blir realisert, vil det beslaglegge en relativt begrenset del av fiskeområdet. Samtidig vil etablering av ny oppdrettslokalitet være med å opprettholde den store aktiviteten Flatanger har innen Akvakultur.   Ut fra disse vurderingene ga den politisk behandling en noe mer positiv uttalelse enn rådmannens innstilling. Men Namdalsavisa burde nok ha lest litt både under saksopplysninger og vurderinger hvor det framgår,at den politiske behandling og rådmannens innstilling  ikke står så langt fra hverandre.

Arealplanen som ble vedtatt uten merknad den 15. des 2016 der det for nevnte område ikke var noen merknader, gir klare forventninger når kommunen skal gi høringsuttalelser.

I denne saken er det Fylkeskommunen som har den avgjørende myndighet, konsesjonsmyndighet. Men både Kystverket, Mattilsynet og Fylkesmannen har avgjørende myndighet innenfor sine fagområder.

Hilsen fra oss politikere som fortsatt ønsker vekst og utvikling til beste for hele Flatanger.