MONTESSORI-SKOLEN

Forskjellsbehandling

NAMDALSAVISA

De fleste har vel fått med seg at President Trump tilbringer dagene med å utstede direktiver som ofte har et tvilsomt juridisk grunnlag, men som skaper problemer for mange personer. At vi har lokale kommunale ledere, selvsagt i langt mindre format som framstår i lokalpressen som eksponenter for demokrati og dialog ovenfor befolkningen, men i praksis avslår dialog og utøver direktivlignende politikk,er vel mindre kjent og definitivt mindre omtalt. Konsekvensene for grupper og enkeltpersoner kan være betydelige uansett.

Nedenfor presenteres en sak i kortform som i inneholder elementer av både direktiv og tvilsom kommunal etikk. I formannskapsmøte 24. januar ble det behandlet søknad fra Overhalla Montessoriskole om leie/overtakelse av tidligere Øysletta skole.

Punkt 2 i rådmannens innstilling som ble vedtatt mot Frps stemme lyder som følger: “Overhalla kommune setter som forutsetning for salg av skolebygget at eierskapet til Øysletta grendehus samtidig overdras vederlagsfritt til Øysletta grendelag for å videreføre grendehuset som samlingspunkt for grenda. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre slik overdragelse”

Hendelseforløpet i forkant var at ordføreren kontaktet lederen i Øysletta Grendelag og ba om at laget sendte inn en skriftlig henvendelse angående eventuell overtakelse av grendehuset. Dette ble gjort da en ønsket en dialog med kommunen for avklaring av situasjonen.

Kommunens ønske om å kvitte seg med grendehuset er åpenbart økonomisk begrunnet. Kommunens andel av årlige utgiftene som deleier (75%) til drift er på ca 70.000 kr. På grunn av manglende kommunalt bidrag til vedlikehold er det imidlertid akkumulert store framtidige utgifter på millionnivå som ved eventuelt eierskifte vil falle på Grendelaget.

Det er viktig å være klar over at styret i montessoriskolen og grendelaget er to uavhengige og juridisk forskjellige organisasjoner. Rådmannens innstilling og formannskapsvedtaket kobler allikevel som forutsetning for skolesalget at Grendelaget som uavhengig tredjepart overtar grendehuset med de økonomiske forpliktelser det medfører.

Ta en tenkt situasjon med en annen potensiell kjøper av skolen: Politimesteren i Trøndelag søker om å få kjøpe tidligere Øysletta skole for oppbevaring av beslaglagte varer/materialer. Ville Overhalla kommune da sette de samme betingelser: Ok hvis Grendelaget overtar Grendehuset? Neppe!

Hvis svaret er nei, driver Overhalla kommune både økonomisk utpressing og forskjellsbehandling i disfavør av en gruppe av egne innbyggere. Det er nærliggende å anta at kommunen fortsatt bevisst ønsker å skape problemer for Montessoriskolen ved å ta i bruk høyst tvilsomme virkemidler for å trenere skoleetableringen.

Styret i Montessoriskolen har forsøkt å komme i dialog med kommuneledelsen, men både rådmann og ordfører avslår å møtes før alle viktige momenter er sementert i et kommunestyrevedtak.

Ordførerens fagre ord i NA angående dialog mellom partene må nok dessverre klassifiseres som en alternativ sannhet. Det er kanskje på tide at ledelsen og sentrale politikere åpner skuffa, børster støvet av og tar en grundig gjennomgang av kommunens egne etiske retningslinjer