Ikke grunnlag for et stort brann- og redningsvesen i Namdalen

Ingen felles kamp mot flammene

– Vi må bare akseptere at det er kommuner som mener de står godt rustet på egen hånd, sier Steinar Lyngstad.

Slutter arbeidet Det vil ikke bli et felles stort brann- og redningsvesen i Namdalen. Illustrasjonsfoto  Foto: Øivind Rånes

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Før jul ble det satt ned en arbeidsgruppe som skulle kartlegge mulighetene for et felles brann- og redningstjeneste i Namdalen.

Arbeidsgruppa har bestått av ordfører i Namdalseid, Steinar Lyngstad som leder, brannsjef i Namsos, Ståle Ruud, kommunalsjef i Grong, Stig Moum, brannsjef i Vikna, Roger Bratland og rådmann i Lierne, Karl Audun Fagerli. I tillegg har Terje Strømmen deltatt i slutten av arbeidet som tillitsvalgt (oppnevnt av Fagforbundet i Nord-Trøndelag).

Det er gjennom arbeidsgruppa blitt kartlagt både ressurser og syn på framtida i de ulike kommunen i Namdalen, og alle bortsett fra Leka har svart på denne kartlegginga.

Utfordret kommunene

Tilbakemeldingene fra kommunene tilsier at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å gå videre med et namdalsk alternativ til brann- og redningsvesen nå.

Ikke felles brannvesen Ordfører i Namdalseid og leder i arbeidsgruppa, Steinar Lyngstad.  Foto: Jonas Olsen

 

– Konklusjonen vår bunner ut i de tilbakemeldingene kommunene har gitt, og vi har utfordret dem til å tenke gjennom hvordan de vil oppleve de nye dimensjoneringsforskriftene som kommer. Samt hvordan de ser for seg å ivareta de kravene som kommer, spesielt kravet til flere heltidsstillinger i ledelsesteamet. Mange ser et behov for å samarbeide, mens noen sier at de vil klare seg selv på egen hånd med kun små justeringer. Det er såpass stor variasjon i tilbakemeldingene. Noen ser for seg to-tre brannvesen i Namdalen, mens noen ser for seg ett. Andre igjen nevnere å eventuelt bli en del av Brann Midt IKS i Steinkjer, forteller Lyngstad.

I møtereferatet fra arbeidsgruppas siste møte, står det at de tre kommunene som utgjør Namdal brann- og redningsvesen og de tre kommunene som er med i Brann Midt IKS fra før, mener at de er rustet for å møte de forventet kravene med dagens ordning.

De sju øvrige kommunene søker et samarbeid, men signaliserer forskjellige ønsker og behov.

100 prosent stilling

Videre står det at dersom disse kommunene finner det naturlig å se på utvidet samarbeid, er Namdal brann- og redningsvesen sin modell en mulig løsning. Enten det eller så kan man vurdere å gå inn i Brann Midt IKS.

Nye Namsos ønsker primært å få i stand et eget brann- og redningsvesen. De sier at de alternativt kan være vertskommune for flere eller gå inn i et annet, etablert brann- og redningsvesen.

– Der de nye kravene er mest framtredende er punktet til DSB der de har nye krav til ledelsesressurser. Det vil for eksempel bli krav om en ikke ubetydelig økning i ledelsen. Her er det snakk om inntil tre helstillinger i ledelsesfunksjoner i det enkelte brannvesen, forklarer Lyngstad.

– Er det mange av dagens brann- og redningsvesen som har en person ansatt i ei 100 prosent stilling?

– Brann Midt IKS har det, mens de tre kommunene i Namdal brann- og redning sier at de skal kunne møte dette kravet med noen justeringer.

– Er arbeidet med å samle brannvesenet i Namdalen til ett stort brannvesen lagt død?

– Jeg har vanskelig for å tro at det i framtida vil bli et stort namdalsk brannvesen. Det går et tog nå, og vi i arbeidsgruppa har i alle fall sagt at det ikke er noen grunn til å bruke noe mer energi på det spørsmålet. Nettopp på grunn av at de kommunene som samarbeider i dag ser ut til å ville videreføre det samarbeidet, sier Lyngstad.