Må kunne gå eller sykle til politistasjon

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Namsos kommunestyre har stilt som betingelse at det bygges gang- og sykkelveg fra Klingavegen til den nye politistasjonen før det gis brukstillatelse for det planlagte nybygget.

Det må samtidig bygges tosidig fortau langs Sandgata. Det må også utarbeides en utomhusplan for den 14 dekar store tomta.

Planen må vise hvordan utearealet skal disponeres med hensyn til avkjørsler, parkeringsplasser for biler og sykler og forskriftsmessig oppbevaring av avfall.